Kontrola zewnętrzna

Rok 2016

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

29.12.2015
-
30.04.2016

Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz realizacji zadania zapewnienie opieki dla kotów wolno żyjących i ich dokarmiania

Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.

2. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 01.01.2016

31.01.2016
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za 2015 r. Sporządzono protokół kontroli. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia kontroli w tym przedmiocie najwcześniej w kwietniu danego roku.
3. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
01.02.2016

31.03.2016
PT i budowa kompleksu boisk - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
4. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 01.02.2016

29.02.2016
Niezrealizowane zadania inwestycyjne w 2015 r. – przyczyny Komisja Rewizyjna stwierdza, że podmiot kontrolowany nie udzielił odpowiedzi i wyjaśnień Zespołowi Kontrolnemu. Nie sporządzono wystąpienia pokontrolnego.
5. Regionalna Izba Obrachunkowa 09.05.2016 r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.
6. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
26.02.2016

30.04.2016
Sprawdzenie zadania: bieżące utrzymanie dróg w 2015 r. Protokół kontroli. Podmiot kontrolowany wniósł zastrzeżenia, odmawiając podpisu protokołu. Odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
7. Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 26.02.2016
 –
30.04.2016
Przebudowa i rozbudowa ulicy kozielskiej w 2015 r. Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.
8. Urząd Marszałkowski  15.03.2016
-
01.04.2016
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
9. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
 07.04.2016
-
Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenie, na 2012 rok. Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.
10. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu 07.04.2016
-
27.04.2016
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Opolu
05.05.2016
-
06.06.2016
Kontrola płatnika składek przez inspektora kontroli zakładu ubezpieczeń społecznych Protokół kontroli.
Stwierdzono uchybienia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
12. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 17.02.2016
-
29.06.2016
Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Protokół kontroli.
Wniesiono zastrzeżenia. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
13. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 01.06.2016
-
Kontrola w MZBK – sprawdzenie procedur zapobiegających zajmowaniu gminnych lokali mieszkalnych przez osoby nieuprawnione. Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.
14. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 01.06.2016
-
Analiza przygotowania oraz ocena realizacji bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach Programu Ochrony Zdrowia w latach 2010-2016 Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.
15.  Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK w Opolu  14.06.2016
-
 Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.

Rok 2015

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzający

1.

Archiwum Państwowe w Opolu

17.03.2015 r.
-

Kontrola dotycząca sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

2.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

12.02.2015 r.
-
31.03.2015 r.

Realizacja dochodów Gminy z podatku od nieruchomości oraz skuteczność windykacji zaległości podatkowych z tego tytułu z roku 2014.

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

3.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

21.02.2015 r.
-
31.03.2015 r.

Przegląd wybranych inwestycji - od etapu postępowania przetargowego do całkowitego rozliczenia - zakończonych w roku 2014.

Protokół kontroli.
Wnioski/Zastrzeżenia pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

4.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

01.03.2015 r.
-
26.03.2015 r.

Planowane dochody budżetu (inne niż podatkowe) i jego wykonanie w 2014 roku. Sposób i jej efektywność działań windykacyjnych.

Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

5. Wojewoda Opolski 14.05.2015 r.
-
Kontrola wykonywania zadań obronnych. Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
6. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 01.06.2015 r.
-
31.08.2015 r.
Kontrola kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta za lata 2012-2014 i planowanych na 2015 r. Protokół kontroli.
Odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
7. Wojewoda Opolski 23.06.2015 r.
-
25.06.2015 r.
Kontrola poprawności realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka ulicy Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu”. Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
8. Wojewoda Opolski 06.08.2015 r.
-
10.08.2015 r.
Sprawdzenie realizacji zapisów umowy o dofinansowaniu projektu NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój, pn. „Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu. Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
9. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 30.07.2015 r.
-
06.08.2015 r.
Kontrola planowa w związku z relizacją projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II” Protokół kontroli. Stwierdzono uchybienia.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
10. Najwyższa Izba Kontroli 7.10.2015 r.
-
13.11.2015 r.
Karta Dużej Rodziny jako element polityki rodzinnej państwa. Protokół kontroli.
Ocena pozytywna.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
11. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 01.10.2015 r.
-
16.10.2015 r.
Kontrola planowa „sprawdzenie, czy beneficjent zrealizował projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu” Protokół kontroli. Stwierdzono uchybienia.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
12. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 01.10.2015 r.
-
16.10.2015 r.
Kontrola planowa w miejscu realizacji oraz kontroli planowej trwałości projektu „realizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu – Etap I monitoring Starego Miasta, uzupełnienie i modernizacja oświetlenia wraz z przebudową ulic w rejonie Starego Miasta”. Protokół kontroli. Stwierdzono uchybienia.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
13. Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW 06.08.2015 r.
-
30.09.2015 r.
Kontrola ex-post postępowania „Promocja projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” zrealizowanego w ramach Projektu POIS.09.03.00-00-070/13 pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”. Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
14. Departament Kontroli Przedsięwzięć NFOŚiGW 06.08.2015 r.
-
05.10.2015 r.
Kontrola ex-post postępowania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” zrealizowanego w ramach Projektu POIS.09.03.00-00-070/13 pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”. Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej ).
15. Fundacja „Fundusz Współpracy” 20.10.2015 r.
-
Weryfikacja dokumentacji księgowej, dokumentacji związanej z przeprowadzeniem post. Przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi potwierdzającymi wydatki kwalifikowane w zaakceptowanych przez Ministerstwo Gospodarki wnioskach o płatność w związku z realizacją Umowy UDA-POIG.06.02.02-00-020/12 Postępowanie kontrolne nie zostało zakończone do dnia opracowania niniejszej informacji.
16. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 26.10.2015 r.
-
29.02.2016 r.
Kontrola wydatkowania środków na realizację ochrony miasta przed  zagrożeniami Protokół kontroli.
Odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
17. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 21.10.2015 r.
-
30.10.2015 r.
Kontrola planowa trwałości projektu „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu- etap II” Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
18. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 12.11.2015 r.
-
31.03.2016 r.
Kontrola w zakresie „Procedur i ich realizacji w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych w latach 2012-2014, w oparciu o losowy dobór próby” Protokół kontroli.
Odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Biurze Rady Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
19. Szef Obrony Cywilnej Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 08.12.2015 r.
-
Kontrola problemowa w zakresie oceny przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa obrony cywilnej Miasta K-Koźle Protokół kontroli.
Stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
20. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 22.12.2015 r.
-
29.12.2015 r.
Kontrola w zakresie ochrony środowiska- sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych. Protokół kontroli.
Uchybień nie stwierdzono. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).

Rok 2014

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

1.

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

17.01.2014

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2010 rok..

Wynik kontroli. Zalecenia pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

2.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

19.02.2014 30.04.2014

Kompleksowa kontrola w Straży Miejskiej zgodnie z zakresem działania ujętym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

3.

Wojewoda Opolski

27.03.2014
-   

Kontrola trwałości projektu nr PL.3.22/3.2.00/08.00024, pn.: „REKONSTRUKCJE
HISTORYCZNE – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”, realizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu.
Zalecenia pokontrolne, odpowiedź na zalecenia pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

4.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

26.03.2014
-

Kontrola realizacji dochodów gminy z podatku od nieruchomości oraz skuteczność windykacji zaległości podatkowych z tego tytułu za rok 2013.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

5.

Opolski Urząd Wojewódzki

5.05.2014
8.05.2014

Kontrola zapisów umowy nr UMZ/7/2012 z 19.12.2012 r. na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Raport z wizyty monitorującej.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

6.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

7.05.2014

Kontrola programu ochrony powietrza.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

7.

Archiwum Państwowe
w Opolu

12.05.2014

Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie postępowań z dokumentacją dotyczącą wywłaszczeń.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wy-dziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

8.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

20.05.2014
15.09.2014

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie „Wybranych zleceń nie przekraczających 14 000 euro”.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

9.

Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu

15.06.2014

Kontrola oryginałów dokumentów dot. zamówień publicznych projektu PL.3.22 (3.3.07) 10.02045. p.n. „Zobacz, dotknij, przeżyj … Polsko-czeska lekcja historii.”.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

10.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

14.07.2014

Kontrola w zakresie realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-061/12 pn. „Drogowskazy współpracy”.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

11.

Archiwum Państwowe
w Opolu

18.07.2014

Kontrola wymogów jakie powinien spełniać lokal archiwum zakładowego.

Odp.Or. 1710.19.2014.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

12.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

28.08.2014
10.11.2014

Kontrola wykonywania przez  Prezydenta Miasta funkcji zgromadzenia wspólników w spółkach z wyłącznym udziałem Gmin oraz funkcji przedstawiciela Gminy w zgromadzeniu wspólników spółek z udziałem Gminy.

 

Postępowanie kontrolne zakończono.
Protokół kontroli nie został sporządzony do dnia opracowania niniejszej informacji

13.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

22.09.2014

Kontrola planowa trwałości projektów pn.:
- „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II,
- „Termomodernizacja hali sportowej przy alei Jana Pawła II”.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

14.

Wojewoda Opolski

12.11.2014

Kontrola wykonywania uprawnień wynikających
z ustawy o strażach gminnych.

 

 

 

Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne.
(Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

15.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

1.10.2014
30.10.2014

Kontrola Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu, zgodnie z zakresem działania Wydziału, ujętym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Mia-sta (za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

16.

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

17.11.2014
19.11.2014

Kontrola w zakresie realizowanej umowy w ramach projektu „Rozwój portu Kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu – prace analityczno studialne.”.

Informacja pokontrolna.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wy-dziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Biura Informacji i Promocji Miasta).

Rok 2013

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający
kontrolę

Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski,
opinie podmiotów ją przeprowadzających

1.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta

25.02.-30.04.2013

Kontrola realizacji dochodów gminy
z podatku od nieruchomości oraz skuteczność windykacji zaległości podatkowych
w roku 2012

Protokół kontroli.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

2.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta

18.03.-30.04.2013

Sposób rozliczania funduszu remontowego
w 2012 r. we wspólnotach mieszkaniowych gdzie gmina jest współwłaścicielem

Protokół kontroli.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska \w Opolu

27.03.2013

Przestrzeganie przepisów
i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Protokół kontroli.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

4.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura \w Opolu

15.04. -25.06.2013

Planowanie i realizacja inwestycji na terenach zagrożonych powodzią

Wystąpienie pokontrolne.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

5.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta

22.04.-31.05.2013

Porównanie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta w 2011 i 2012 roku w Kędzierzynie-Koźlu

Nie sporządzono protokołu kontroli

6.

Urząd Kontroli Skarbowej
w Opolu

15.05. -30.09.2013

 

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych
z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania na 2009 rok

Protokół kontroli.
Objaśnienie do protokołu
Wynik kontroli.
Zastrzeżeń nie wniesiono.

7.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
w Opolu

3.06 -20.06.2013

Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli Funkcjonowanie straży gminnych (miejskich)

Wystąpienie pokontrolne.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

 8.

Archiwum Państwowe
w Opolu

24.06.2013

Kontrola archiwum zakładowego

Protokół kontroli.
Zalecenia pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

9.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta

15.10. - 31.10.2013

Kontrola delegacji służbowych Prezydenta Miasta w roku 2012

Protokół kontroli. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej.

10.

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

20.08.2013

Wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
oraz zezwoleń w krajowym transporcie drogowym

Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

11.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
w Opolu

12.08.-17.09.2013

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze
w jednostkach samorządu terytorialnego

Wystąpienie pokontrolne. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej.

12.

Wojewoda Opolski

2.09.-25.09.2013

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa w 2012 r. w ramach rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na pomoc materialną dla uczniów

Wystąpienie pokontrolne. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej.

13.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Opolu

7.08.2013
i
9.09.2013

Kontrola tematyczna związana z sytuacją zaistniałą w Miejskim Zarządzie Oświaty
i Wychowania
w Kędzierzynie-Koźlu

Protokół kontroli.
Zastrzeżeń nie wniesiono.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

14.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

10.10.2013

Kontrola doraźna trwałości projektu „kompleksowe wyposażanie dydaktyczne szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu”

Informacja pokontrolna. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

15. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
w Opolu
30.10.2013
13.12.2013
Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin. Protokół kontroli. Uchwała Komisji Rozstrzygającej Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21.02.2014 r.
Wystąpienie pokontrolne
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).
16. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 18.11.2013
6.12.2013
Kontrola dot. realizacji projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I” Protokół kontroli. Stwierdzono uchybienia.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji medialnej i udostępniania informacji publicznej).
17. Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu 6,16,17,18, 20. 12.2013 Kontrola w przedmiocie przestrzegania zasad ewidencjonowania i dokumentowania czasu pracy. Wystąpienie pokontrolne. Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej.

Rok 2012

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający
kontrolę

Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli

 

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski,
opinie podmiotów ją przeprowadzających

1.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

30.03.2012
14.05.2012

 Kontrola realizacji projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II”.

Protokół z czynności.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

19.03., 21,28.05,
18,27.06. 2012 r.

Ocena przestrzegania przez pracodawcę  przepisów prawa pracy (w szczególności zagadnienia dot. nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy), w tym przepisów i zasad bhp.

Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

3.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

18.04.2012

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Brak dokumentacji kontroli. (zgodnie z informacją Wydziału SRP, protokół kontroli w związku  z odmową podpisania przez jednostkę kontrolowaną, nie został przekazany do jej akt).

3.

Wojewoda Opolski

29.05.2012
29.05.2012

Wizyta monitorująca w ramach kontroli trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Kędzierzynie-Koźlu”.

Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

4.

Archiwum Państwowe Oddział Opole

19.06.2012
19.06.2012

Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych.

Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

5.

Archiwum Państwowe Oddział Opole

22.06.2012
22.06.2012

Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie stanu zasobu archiwum zakładowego i jego przechowywania.

Protokół kontroli.
Zalecenia pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

6. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 21.08.2012
1.10.2012
Kontrola realizacji projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu – etap I: monitoring Starego Miasta, uzupełnienie i modernizacja oświetlenia wraz z przebudową ulic. Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).
7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

30.08.2012
13.12.2012

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy.

Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne.

Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

8.

Wojewoda Opolski

3.09.2012

4.09.2012

Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Kędzierzyn-Koźle.

Wystąpienie pokontrolne.

Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

Rok 2011

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający
kontrolę

Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli

 

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski,
opinie podmiotów ją przeprowadzających

1.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

5.01.2011
5.01.2011

Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu:
1) podatku dochodowego od osób fizycznych,
2) podatku od towarów i usług.

Protokół z czynności sprawdzenia prawidło-wości i rzetelności dokumentów u kontra-henta kontrolowanego.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

2.

Wojewoda Opolski

11.03.2011
11.03.2011

Kontrola projektu realizowanego przez gminę Kędzierzyn-Koźle
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn.: „Rekonstrukcje historyczne – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”.

Sprawozdanie
z kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

3.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

22.03.2011
14.07.2011

Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Protokół  kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

4.

Wojewoda Opolski

19.04.2011
19.04.2011

Kontrola projektu realizowanego przez gminę Kędzierzyn-Koźle
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 pn.: „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.

Sprawozdanie
z kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

5.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Departament Administracji Publicznej

6.06.2011
9.06.2011

Kontrola projektu pn. „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień
w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin
i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”.

Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

6.

Marszałek Województwa Opolskiego

11.08.2011
11.08.2011

Wizyta monitorująca
w przedmiocie weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu
pn. „Przebudowa ulicy Energetyków
w Kędzierzynie-Koźlu.

Z uwagi na brak zastrzeżeń odstąpiono od formułowania protokołu.

7.

Wojewoda Opolski

15.09.2011
15.09.2011

Ocena realizacji zadań przekazanych na mocy porozumienia w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (w tym wizytacja obiektów w terenie).

Wystąpienie pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

8.

Wojewoda Opolski

22.09.2011
22.09.2011

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu pn. „Przebudowa ulicy Mieszka I”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, w zakre-sie zgodności zrealizowanego projektu z zawartą umową o dofinansowanie oraz potwierdzenia kwalifikowalności poniesionych wydatków.

Protokóły oględzin.
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

9.

Wojewoda Opolski

3.10.2011
5.10.2011

Kontrola w przedmiocie realizacji obowiązków przez Urząd Stanu Cywilnego z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Wystąpienie pokontrolne oraz protokół kontroli z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Wystąpienie pokontrolne
oraz protokół kontroli
dot. wydawania decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

10.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

19.10.2011
19.10.2011

Kontrola stanu utrzymania budynku podzamcza (wpisanego do rejestru zabytków pod nr 831/64 z 21.04.1964 r.

Protokół oględzin.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).

11.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

27.09.2011
20.12.2011

Kontrola realizacji projektu pn. „Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzie-rzynie-Koźlu – etap I”.

Protokół z czynności.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji publicznej).


KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2010 ROKU

Lp.

Podmiot przeprowadzający
kontrolę

Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli

Przedmiot kontroli

Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających

1.

Wojewoda Opolski

16.03.2010
18.03.2010

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków.

1. Protokół z kontroli problemowej.
2. Wystąpienie pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. informacji i realizacji usług publicznych).

2.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
w Opolu

8.04.2010
17.06.2010

Funkcjonowanie Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu.

1. Protokół kontroli.
2. Wystąpienie pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. informacji i realizacji usług publicznych).

3.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Opolu

21.09.2010
21.09.2010

Realizacja zadań w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Protokół z kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. informacji i realizacji usług publicznych).

4. Wojewoda Opolski
13.10.2010
13.10.2010
Ocena realizacji zadań finansowanych z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Protokół z kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. informacji i realizacji usług publicznych).
5.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji Departament Administracji Publicznej

2.11.2010
5.11.2010

Kontrola projektu „Sprawny Samorząd. Wdrażanie uspraw-nień  w zarządzaniu jednostką ST w 10 urzędach gmin i 12 starostwach powiatowych z terenu woj. opolskiego śląskiego”

1. Informacja pokontrolna.
2. Zalecenia pokontrolne.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. informacji i realizacji usług publicznych).

6.

Archiwum Państwowe w Opolu

9.12.2010
9.12.2010

 

Kontrola archiwum zakładowego

Protokół z kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Asystenta Prezydenta ds. informacji i realizacji usług publicznych).

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2009 ROKU
 
Lp.
Podmiot przeprowadzający
kontrolę
Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli
 
Przedmiot kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających
1.
Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu
 
3.04.2009
28.07.2009
 
1. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2007 r.
2. Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r.
Protokół kontroli.
Wynik kontroli z dnia 24 września 2009 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
2.
Wojewoda Opolski
06.07.2009
16.07.2009
Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
3.
Wojewoda Opolski
06.07.2009
16.07.2009
Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom upoważnionym do alimentów.
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
4.
Wojewoda Opolski
16.07.2009
06.08.2009
Kontrola zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku.
Protokół kontroli.
Zalecenia pokontrolne z 2 października 2009 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
5.
Archiwum Państwowe w Opolu
23.07.2009
Kontrola w zakresie stanu uporządkowania materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego w Opolu.
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
6.
Archiwum Państwowe w Opolu
30.07.2009
Kontrola w zakresie ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego.
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).

7.

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

1.10.2009
2.10.2009

Kontrola problemowa w związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu” Informacja pokontrolna
z 12.10.2009 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).

8.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

3.11.2009
7.12.2009

Kontrola w zakresie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w 2009 roku Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne z 6.01.2010 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).

9.

Wojewoda Opolski

18.11.2009
18.11.2009

Kontrola w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle obowiązków określonych w ustawie
o powszechnym obowiązku obrony RP i wydanych na jej podstawie rozporządzeń
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).

10.

Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów
i Budżetu 

25.11.2009
8.12.2009

 Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji przekazanych w latach 2007 -2008 z budżetu Wojewody Opolskiego na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”  Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne z 30.12.2009 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
11. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 30.11.2009
2-3.12.2009
Kontrola w zakresie zbadania zgodności działania strażników Oddziału Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena stanu i stopnia realizacji zadań w poszczególnych segmentach działalności. Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego).
 
KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2008 ROKU
Lp.
Podmiot przeprowadzający
kontrolę
Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli
Przedmiot kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających
1.
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu
14.01.2008
17.01.2008
Ochrona środowiska – gospodarka odpadami
Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Orga-nizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej – Asystenta Prezydenta Miasta)
2.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej     w Warszawie
26.02.2008
29.02.2008
Kontrola przedsięwzięcia realizowanego
zgodnie z umową
NR 89/2203/Wn-8/OW-KM/U w sprawie przeznacze-nia środków pochodzą-cych z części kwoty kredytu udzielonego ze środków NFOŚiGW na przedsięwzięcie ekologiczne
Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu (do czasu zakończenia postępowania)   w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej – Asystenta Prezydenta Miasta)
3.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski
3.04.2008
3.04.2008
Dot. wniosku gminy    z dnia 5 lutego 2008r.   o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2007r.
Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Orga-nizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej – Asystenta Prezydenta Miasta)
4.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
25.04.2008
23.07.2008
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy
„Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy za 2007 oraz wybranych zagadnień za 2006".
Wystąpienie pokontrolne
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej – Asystenta Prezydenta Miasta)
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek
7.07.2008
21.07.2008
Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych do celów ubezpieczeń społecznych Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
6. Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
14.07.2008
14.07.2008
Realizacja zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
7. Państwowa
Inspekcja Pracy
7.08.2008
18.09.2008
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy. Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne.
Informacja o wykonaniu wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta).
8. Wojewoda Opolski 11.09.2008
11.09.2008
Kontrola problemowa stanu realizacji zadań obronnych. Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w dniach 9-11 września 2008 r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta).
9. Wojewoda Opolski 20.10.08
24.10.08
Kontrola w zakresie realizacji KPOŚK w 2007r. Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta).
10. Szef OC Powiatu 13.11.08
13.11.08
Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań OC na obszarze działania Szefa OC gminy. Protokół kontroli.
Wystąpienie pokontrolne.
Stanowisko Prezydenta Miasta wobec wniosków pokontrolnych.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta).
11. Wojewoda Opolski 17.12.2008 Dot. zakończenia realizacji projektu nr Z/2.16/III/3.3.1/8/05 pn. „Zwiększenie dostępu do usług publicznych. Adaptacja Pomieszczeń na bibliotekę w K-K” w ramach Priorytetu III ZPORR Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta).

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w 2007 r. 
Lp.
Podmiot przeprowadzający
kontrolę
Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli
Przedmiot kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie
podmiotów ją przeprowadzających
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Opolski Urząd Wojewódzki
Oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 
 
 
 
 
 
20.02.2007
20.02.2007
Działalność Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. z 2004r., Dz.U. nr 161, poz. 1688) oraz ustawie z 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (t.j. z 2005r., Dz.U. nr 233, poz. 1992)
 
 
Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
Opolski Urząd Wojewódzki
Oddział Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych
Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców
 
 
 
 
 
 
20.02.2007
20.02.2007
Wykonywanie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, jako zadania z zakresu administracji rządowej ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r., nr 139, poz. 993 ze zm.)
 
Protokół z kontroli problemowej.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odział Opolski
 
 
 
 
 
 
 
26.03.2007
26.03.2007
Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku Gminy
z dnia 5.03.2007r. o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2006r.
 
 
Protokół z kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
Archiwum Państwowe
w Opolu
 
 
 
 
 
25.04.2007
25.04.2007
 
 
 
 
Ewidencja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego
Protokół z kontroli problemowej archiwum zakładowego.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 
 
 
 
 
 
30.05.07
9.07.07
 
 
 
 
Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2006r. z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
Protokół z dnia 9 lipca 2007r.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 2.08.2007r.

Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji społecznej – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
6.
 
 
Prezes Rady Ministrów
 
 
21.06.07
21.06.07
 
 
Kontrola wykonywania zadań obronnych
Wpis w książce kontroli z dnia 21.06.2007r. Nie przekazano do Urzędu Miasta protokołu kontroli ani wystąpienia pokontrolnego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wojewódzki Ośrodek Informatyki w Opolu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.07.07
5.07.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zabezpieczenie techniczne i merytoryczne ochrony CEPiK
Protokół wykonania oględzin w lokalach Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych do realizacji dostępu do zasobów Cepik poprzez Portal Internetowy Cepik (PIC) w celu przygotowania opinii technicznej zgodnej z art. 80c ust. 7 pkt 1 i 2 oraz art. 100c ust. 5 pkt 1 i 2, ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Specjalisty ds. komunikacji społecznej – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
 
 
 
 
27.08.2007
7.09.2007
Kontrola doraźna prawidłowości udzielania i rozliczania wybranych dotacji na realizację zadań publicznych, przyznanych w latach 2004 – 2007 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Protokół z kontroli z dnia 24 września 2007. Wystąpienie pokontrolne RIO w Opolu z 16.11.2007r. NKO-401-29/07; Zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego z dnia 16.11.2007r. NKO-401-29/07; Uchwała Kolegium RIO w Opolu nr 30/137/2007 z dnia 21.12.2007r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta (za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej - Asystenta Prezydenta Miasta
9.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu
8.11.07

Prawidłowość prowadzenia rejestru wyborców oraz jego aktualizacji.

Notatka z przeprowadzonej kontroli DOP-082-11/07 z 15.11.2007r.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej  – Asystenta Prezydenta Miasta)
10.
Archiwum Państwowe w Opolu
29.10.2007
5-6.11.2007
Kontrola archiwum zakładowego.
Protokół kontroli archiwum zakładowego 402-147/07.
Pismo Or. 0911-10/07
z dnia 10 grudnia 2007r.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Specjalisty ds. Komunikacji Społecznej  – Asystenta Prezydenta Miasta)

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE w latach 2004 - 2006 
Lp.
Podmiot przeprowadzający
kontrolę
Daty rozpoczęcia
i zakończenia kontroli
 Przedmiot kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie
podmiotów ją przeprowadzających
1.
Wojewoda Opolski
3.03.2004
Ewidencja działalności gospodarczej
 
 
Jednostka kontrolująca nie złożyła
w Urzędzie Miasta dokumentacji
przebiegu i efektów kontroli
 
2.
Regionalna Izba Obrachunkowa          w Opolu
13.04.2004
28.06.2004
Gospodarka finansowa za rok 2003 oraz dochody z tytułu podatków za rok 2002  i wybrane zamówienia publiczne w latach 2001-2002
 
1. Protokół  kontroli wraz z załącznikami
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli z 8.07.04 sygn. Or.0911-7/04
3. Wystąpienie pokontrolne ZK-401-27/04 z 1.09.04.
4. Informacja o realizacji wniosków pokontrolnych Or. 0911-7/04 z 28.09.04.
 
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
3.
 
Archiwum Państwowe
Opole
 
19.05.2004
19.05.2004
 
Ewidencja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych
 
1. Protokół  kontroli
2. Zalecenia pokontrolne sygn. 402-28/04 z 18.06.04.
3. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych sygn. USC. 0911-1-1/04 z 20.07.04.
 
Dokumentacja dostępna do wglądu
 w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
4.
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Kryzysowego
20.05.2004
21.05.2004
Ocena realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie:
- gospodarki finansowej
- zaopatrzenia materiałowo-technicznego
- eksploatacji budowli ochronnych
 
 
Protokół  kontroli  
 
 
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
5.
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki
Społecznej
16.06.2004
oraz
 
6.07.2004
1. Stan utrzymania i ewidencji miejsc pamięci narodowej
2. Realizacja zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych finansowanych  z dotacji budżetowej Wojewody  Opolskiego
 
 
Protokół  kontroli
 
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
6.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski
2.09.2004
2.09.2004
Dane zawarte we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2003r. z dnia 11.08.04
 
 
Jednostka kontrolująca nie złożyła
w Urzędzie Miasta dokumentacji
przebiegu i efektów kontroli
7.
Archiwum Państwowe
Opole
10.09.2004
10.09.2004
Kontrola lustracja wykonania zaleceń pokontrolnych
 
Jednostka kontrolująca nie złożyła
w Urzędzie Miasta dokumentacji
przebiegu i efektów kontroli
 
8.
Wojewoda Opolski
20.09.2004r.
20.09.2004r.
Organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Kędzierzyn-Koźle, w tym wykonanie przez Radę Miasta zaleceń pokontrolnych z dnia 9.10.2003r.
 
 
1. Protokół kontroli
2.  Zalecenia pokontrolne z dnia 27.09.2004
3. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
sygn. BR. 0902/3/2004 z 22.10.04
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
 
9.
Opolski Urząd Wojewódzki
22.10.2004
22.10.2004
Rejestracja przedpoborowych rocznika 1986
 
Protokół  kontroli
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
10.
Archiwum Państwowe
Opole
24.11.2004
24.11.2004
Archiwum zakładowe Urzędu Miasta
 
1. Protokół z kontroli
2. Zalecenia pokontrolne sygn. 402-122/04 z 13.01.05
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
11.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
25.11.2004
25.11.2004
Druga  kwatera na MSO w Kędzierzynie-Koźlu (kontrola inwestycyjna)
 
Jednostka kontrolująca nie złożyła
w Urzędzie Miasta dokumentacji
przebiegu i efektów kontroli
 
 
12.
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Opolski
16.03.2005
16.03.2005
 
Dane zawarte we wniosku gminy o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2004r. z dnia 2 marca 2005r.
 
 
Protokół kontroli
 
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
13.
Urząd Kontroli Skarbowej
13.04.2005
7.06.2005
 
Prawidłowość wykorzystania przez gminę Kędzierzyn-Koźle środków publicznych na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2003-2004
 
1. Protokół  kontroli
2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
sygn. Or. 0911-2/05 z 21.06.2005
3. Wynik kontroli – KS-06/040/2005 z 29.06.05
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
14.
Opolski Urząd Wojewódzki
27.04.2005
27.04.2005
Realizacja zadań obronnych:
- akcja kurierska
- stały dyżur
- świadczenia na rzecz obrony
 
1. Protokół  kontroli
2. Pismo z 12.08.2005 sygn. RK 5218-21/05 dot. wykonania wniosków pokontrolnych
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
15
Najwyższa Izba Kontroli
Opole
25.05.2005
5.07.2005
Lokalizacja dużych obiektów handlowych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 1997-2005 (I półrocze)
 
1. Protokół kontroli
2. Wystąpienie pokontrolne z 5 sierpnia 2005
3. Informacja o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych z 16.08.2005
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
16.
Archiwum Państwowe
w Opolu
7.10.2005
7.10.2005
 
Uporządkowanie materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do archiwum państwowego
 
1. Protokół kontroli
2. Zalecenia pokontrolne sygn.  402-130/05 z 14.12.05
3. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych Or. 0911-6/05 z 16.01.06
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
17.
Najwyższa Izba Kontroli
Opole
13.10.2005
8.11.2005
 
Przekształcenia organizacyjne i własnościowe w komunikacji miejskiej  w latach 2004 – I półrocze 2005
 
1. Protokół kontroli
2.      Wystąpienie pokontrolne P/05/068          LOP-41022-1-2005 z 30.12.2005
3.      Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Or. 0911-4/05 z 23.01.2006
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
18.
Opolski Urząd Wojewódzki
 
21.11.2005
21.11.2005
 
Realizacja zadań Programu na rzecz społeczności romskiej
 
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta) 
19.
Urząd Kontroli Skarbowej
w Opolu
27.02.2006
10.11.2006
 
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w zakresie dotacji przeznaczonych na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą
Protokół kontroli wraz z załącznikami.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
20.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Opolski
1.03.2006
1.03.2006
Sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym złożonych wniosków gminy:
- z dnia 2 lutego 2006r. o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2004r. (korekta wniosku)
- z dnia 15 lutego 2006r. o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za 2005r.
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
21.
Wojewoda Opolski
9.05.2006
9.05.2006
Organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Kędzierzyn-Koźle, w tym wykonanie przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu Wojewody Opolskiego z dnia 27 września 2004r. o Nr PN.I-SJ-0555-40/2004
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 
22.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
24.08.2006
Udzielenie dotacji z Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Stowarzyszeniu Zespół Pieśni i Tańca „KOMES” w latach 2002-2006r. (żądanie informacji w trybie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym)
Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Opolu z dnia 24 sierpnia 2006r.   sygn. NKO-071-34/06
Odpowiedź Or. 0911-6/06 z 30.08.2006r.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
23.
Archiwum Państwowe
w Opolu
1.09.2006
1.09.2006
Stan uporządkowania materiałów archiwalnych Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Zatrudnienia oraz Wydziału Gospodarki Wodnej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Koźlu podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego w Opolu
Protokół kontroli.
Dokumentacja dostępna do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta.
(za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta Miasta)
 


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Kontrola zewnętrzna 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2006-03-13 00:00:00 
Przygotował: Agnieszka Witowska-Głowniak 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2017-05-31 12:30:17 
Statystyki  »   Szczegóły  »