Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Czerwiec 2012 - część XIX

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XIX
daty skrajne: 1 do 30 czerwca 2012 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

866/ZK/2012

1 czerwca 2012 r.

w sprawie składu oraz zakresu działania „Miejskiego Zespołu do spraw Ewakuacji i Przyjęcia Ludności” Miasta Kędzierzyn – Koźle

2.

867/GNP/2012

1 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości   przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul: 1 Maja 2A,B,C, 4A,B,C,D, 12A,B,C,D, Piastowskiej 4, 7, 47, Żeglarskiej 11, Juliusza Ligonia 24,26,28,30,32, Józefa Lompy 5A,B,C, 6A,B,C, Władysława Grabskiego 9A,B, 10A,B,C, Harcerskiej 1, Al. Jana Pawła II 28A,B,C, Plebiscytowej 5A,B,C, Piotra Skargi 24,26, Rynek 8, 12, Tadeusza Kościuszki 29,31,33, Targowej 1,3,5, Marii Konopnickiej 3,3A
załącznik

3.

868/GNP/2012

1 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Plebiscytowej 3, oznaczonej jako działka 1090/42,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
wykaz

4.

869/GNP/2012

1 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Karola Szymanowskiego 33A, oznaczonej jako działki nr 1117/10 i 1118/1  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
wykaz

5.

870/GNP/2012

1 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w budynku  przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2B przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
wykaz

6.

871/GNP/2012

1 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach: dr Wojciecha Czerwińskiego 7, Aleksandra Głowackiego 2, Juliusza Ligonia 24, 26, 28, 30, 32, Jurija Gagarina 8A,B,C,D,E,F, Marii Konopnickiej 7-7A, Piastowskiej 2, Piastowskiej 4 i Karola Szymanowskiego 51A,B,C

7.

872/PMS/2012

4 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia psychologicznego osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej

8.

873/GNP/2012

4 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 2797/1 o powierzchni 0,0264 ha położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kłodnickiej w obrębie Kłodnica

9.

874/Fn/2012

4 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

10.

875/Fn/2012

4 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

11.

876/GNP/2012

6 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 685/GNP/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe – garaże -  przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położone przy ulicach Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 i  Antoniego Czechowa

12.

877/MZOiW/2012

6 czerwca 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 666/MZOiW/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

13.

878/PMS/2012

6 czerwca  2012 r.

w sprawie zatwierdzenia list osób:
1) uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na podstawie przepisów uchwały;
2) które w związku z wejściem uchwały w życie utraciły uprawnienia do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego;
3) które w terminach określonych w wezwaniach nie przedłożyły wymaganych dokumentów lub nie udzieliły żądanych wyjaśnień, uniemożliwiły lub utrudniły przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz co do których przeprowadzony wywiad środowiskowy wykazał, że występuje rażąca dysproporcja między dochodami wnioskodawcy wynikającymi z dokumentów przedłożonych na wezwanie, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, iż osiąga on dochody wyższe niż wynikające z tych dokumentów
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6

14.

879/GNP/2012

6 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku  przy Placu Wolności 4,5

15.

880/GNP/2012

11 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki
nr 754/4 k.m. 2 położonej w Kędzierzynie-Koźlu – odnoga ul. Jana Brzechwy, obręb Cisowa, stanowiącej własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

16.

881/Or/2012

11 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszce Zimny-Ilnickiej - kierownikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto

17.

882/Or/2012

11 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszce Zimny-Ilnickiej - kierownikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy
Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych

18.

883/Or/2012

13 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania dokumentacji i współpracy w zakresie zamówień publicznych w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

19.

884/Or/2012

13 czerwca 2012 r.     

w sprawie  wprowadzenia obowiązku oraz ustalenia zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w celu  weryfikacji i opracowywania projektów aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn ‑ Koźle na podstawie umowy o pracę, w zakresie kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego

20.

885/MZOiW/2012

13 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

21.

886/MZOiW/2012

13 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu

22.

887/Or/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Żarowskiemu – komendantowi Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto

23.

888/Or/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Jackowi Żarowskiemu – komendantowi Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych

24.

889/Or/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia daty rozpoczęcia procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy oraz powołania komisji  do przeprowadzenia  wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle w celu  weryfikacji i opracowywania projektów aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn ‑ Koźle na podstawie umowy o pracę, w zakresie  kategorii zaszeregowania  wynagrodzenia zasadniczego

25.

890/RSP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu koordynującego przedsięwzięcia celem realizacji projektu pn. „Rozwój portu kozielskiego w Kędzierzynie-Koźlu – prace analityczno-studialne”

26.

891/PMKS/12

14 czerwca 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla w badmintonie w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2012 roku
załącznik do zarządzenia
załącznik do ogłoszenia

27.

892/PMKS/12

14 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu 69. Tour de Pologne

28.

893/PMKS/2012

14 czerwca 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 257/RPS/2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

29.

894/PMKS/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie odwołania członków Gminnej Rady Sportu powołanych  na podstawie Zarządzenia Nr 415/RPS/2011 z dnia 6 września 2011 roku

30.

895/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego  położonego przy ul. Skarbowej 3A/VII

31.

896/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 28/5 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Azoty, stanowiącej własność Skarbu Państwa

32.

897/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 312 k.m. 2, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice przy ul. Edwarda Dembowskiego, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału

33.

898/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Cisowa w rejonie ul. Jana Brzechwy, oznaczoną jako działka nr 765/7 k.m.1

34.

899/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 1049/6 i nr 1049/9 k.m.7, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica ul. Józefa Chełmońskiego, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu

35.

900/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą, składającej się z działki nr 1126 k.m.10, położonej w Kędzierzynie- Koźlu, obręb Sławięcice, stanowiącej własność Skarbu Państwa

36.

901/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonej do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku  przy ul: Tadeusza Kościuszki 75

37.

902/GNP/2012

14 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej części działki nr 588/304 położonej w obrębie Blachownia, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia  i ogłoszenia wykazu nieruchomości
załącznik

38.

903/DG/2012

15 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na liniach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez MZK Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o. w granicach administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle
903_DG_1 - Azoty - Koźle Stadion.pdf
903_DG_1 - Koźle Stadion - Azoty.pdf
903-DG_3 - Cmentarz - Elektrownia.pdf
903_DG_3 - Elektrownia - Kuźniczka.pdf
903_DG_3 - Kuźniczka - Elektrownia.pdf
903_DG_4 - Kędzierzyn PKP - Koźle PKP.pdf
903_DG_4 - Koźle PKP - Kędzierzyn PKP.pdf
903_DG_9 - Partyzantów - Sławięcice.pdf
903_DG_9 - Sławięcice - Partyzantów.pdf
903_DG_13 - Elektrownia - Koźle dw. PKP.pdf
903_DG_13 - Koźle dw. PKP - Elektrownia.pdf
903_DG_15 - Głubczycka - Lenartowice.pdf
903_DG_15 - Lenartowice - Głubczycka.pdf

39.

904/PMS/2012

15 czerwca 2012 r.

w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowanego na czas nieoznaczony na lokal socjalny

40.

905/Fn/2012

15 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

41.

906/Fn/2012

15 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

42.

907/OSR/2012

18 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 4 czerwca 2012 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 863/KOP/2012 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2012r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w roku 2012

43.

908 /Fn/2012

18 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

44.

909/Fn/2012

18 czerwca 2012 r.           

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012

45.

910/DG/2012

20 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

46.

911/Or/2012

20 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby i wskazania kolejności oraz w sprawie określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępców Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

47.

912/GNP/2012

20 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1463 k.m.6, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Kościelnej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału terenu

48.

913/GNP/2012

20 czerwca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Juliana Tuwima 22-24-26/I

49.

914/GNP/2012

20 czerwca 2012 r.

w  sprawie  ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia  wykazu   nieruchomości    przeznaczonych   do   sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym,  a  położonych  w  budynku  przy ul. Juliana Tuwima 6

50.

915/GNP/2012

20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul:  Koszykowej 21A,B,C, Piastowskiej 17, 49, 63A,B,C,D, Henryka Wieniawskiego 2A,B,C, 3A,B,C, Elizy Orzeszkowej 2,4,6,8,10, 21,23,25, Targowej 7,9,11, 17,19,21, Tadeusza Kościuszki 35A,35,37,39,39A, 50,52, Piotra Skargi 87,89,91,93, Kozielskiej 41,43, Władysława Grabskiego 10A,B,C, 1 Maja 1A,B,C,D, Władysława Reymonta 9, Karola Szymanowskiego 53A,B,C, Plebiscytowej 4A,B,C,D, Harcerskiej 12A,B,C,D,E,F, Józefa Lompy 3A,B,C, Jana Matejki 8, Gazowej 6, Zygmunta Krasińskiego 2,4

51.

916/Fn/2012

22 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

52.

917/Fn/2012

22 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

53.

918/Or/2012

22 czerwca  2012 r.

w sprawie wspólnego przeprowadzenia w 2012 r. postępowań i udzielenia zamówień publicznych na określone dostawy i usługi przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz wyznaczenia jednostki właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tych zamówień
załącznik nr 1
załącznik nr 2

54.

919/GNP/2012

22 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Cisowa przy ul. Prostej, oznaczoną jako działka nr 1181 k.m.1

55.

920/GNP/2012

22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 426/GNP/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych      w budynkach  przy ul: Grunwaldzkiej 31,33, Wincentego Witosa 1A,B,C, Piotra Skargi 54, Józefa Elsnera 2,4,6,8,10,12, Karola Szymanowskiego 47A,B, 49A,B, Targowej1,3,5, Juliusza Słowackiego 2,4,6,8,10, Kozielskiej 31,33,35, Elizy Orzeszkowej 2,4,6,8,10, Jasnej 2A,B,Pamięci Sybiraków 13, Bolesława Chrobrego 12A,B, Piastowskiej 61A,B,C,D,E,F,1 Maja 1A,B,C,D, Aleksandra Głowackiego 2, Powstańców 19,21,23, 29, Dębowej 1,2,Grzegorza Piramowicza 1, 9, Tadeusza Kościuszki 59, Arki Bożka 2,4

56.

921/MZBK/2012

22 czerwca 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
załącznik 1
załącznik 2

57.

922/MZC/2012

22 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie – Koźlu
załącznik

58.

923/Or/2012

26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pani Dorocie Urbaniak - kierownikowi Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto

59.

924/Fn/2012

27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012

60.

925/MZOiW/2012

27 czerwca 2012 r.

 w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Tomaszowi Radłowskiemu

61.

926/MZOiW/2012

27 czerwca 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Tomaszowi Radłowskiemu

62.

927/MZOiW /2012

27 czerwca 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Beacie Hornung

63.

928/MZOiW/2012

27 czerwca 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Tomaszowi Radłowskiemu

64.

929/Or/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie  utworzenia i ustalenia zadań, określenia trybu powoływania i odwoływania jej  członków oraz  zasad działania Rady Seniorów Miasta Kędzierzyn-Koźle

65.

930/Or/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia panu Janowi Kwiczakowi – zastępcy kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto

66.

931/Or/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia panu Janowi Kwiczakowi - zastępcy kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych

67.

932/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul.: Juliana Tuwima 6A, Juliana Tuwima 6

68.

933/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul: Tadeusza Kościuszki 50,52, Konstantego Damrota 7,9,9A, 11,13,15, Władysława Grabskiego 13A,B, 17, 15, 19, Plebiscytowej 4A,B,C,D, Karola Szymanowskiego 57A,B, Józefa Lompy 6A,B,C, 7A,B,C, 10A,B,C,D, Powstańców 13, 32, Grunwaldzkiej 51, Piastowskiej 41,41A,B,43-Chrobrego 4, Stanisława Moniuszki 18,20, Piastowskiej 8-Stefana Żeromskiego 9, Władysława Reymonta 9, Pl. Wolności 4,5, 10,11,12, Jana Matejki 2, Aleksandra Głowackiego 13, dr Wojciecha Czerwińskiego 7, Złotniczej 2,2A, Mieszka I 6A,B,C,D,E,F,G,H,I, Al. Jana Pawła II 13,15,17

69.

934/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie–Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ul. Szczęśliwej

70.

935/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie –Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Gliwickiej

71.

936/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do V przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Portowej

72.

937/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla lokali mieszkalnych, położonych w budynkach  przy ulicach: Józefa Elsnera 9,11,13, Jordanowskiej 4B, Koszykowej 21A,B,C, Juliusza Ligonia 36, Plebiscytowej 4A,B,C,D, Piastowskiej 8 - Stefana Żeromskiego 9

73.

938/GNP/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania nowego składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

74.

939/PMS/2012

29 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

75.

940/PMKS/12

29 czerwca 2012 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
załącznik

76.

941/DG/2012

29 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia przebiegu linii nocnej, oznaczonej literą N, na której wykonywane są przez MZK Kędzierzyn-Koźle sp. z o.o., przewozy regularne osób w granicach  administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na tej linii.
941_DG_zał 2_N - Azotor -Koźle dw PKP (cała).pdf
941_DG_zał 2_N - Azotor -Sławięcice (cała).pdf
941_DG_zał 2_N - Koźle dw. PKP - Azotor(cała).pdf
941_DG_zał24_N - Sławięcice - Azotor(cała).pdf

77.

942/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Wydmuch
- nauczyciela kontraktowego  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

78.

943/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Łuszczyńskiej - nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

79.

944/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Nowackiej- nauczyciela kontraktowego  Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans   na stopień nauczyciela mianowanego

80.

945/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Herby - nauczyciela kontraktowego  Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

81.

946/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Iwanowskiego - nauczyciela kontraktowego  Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego    

82.

947/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aliny Jeziorskiej - nauczyciela kontraktowego  Publicznego Przedszkola Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

83.

948/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Ligenzy - nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

84.

949/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Pawelec - nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

85.

950/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Mierzwy – Pyć - nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans   na stopień nauczyciela mianowanego

86.

951/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Marek - nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

87.

952/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Guziaka - nauczyciela kontraktowego  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans   na stopień nauczyciela mianowanego

88.

953/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Burzan - nauczyciela kontraktowego  Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

89.

954/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani  Katarzyny Banach-Kozielewskiej - nauczyciela kontraktowego  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

90.

955/MZOiW/12

29 czerwca 2012 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Bronisława Kisielewskiego- nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Czerwiec 2012 - część XIX 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-06-05 10:31:50 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-05-14 13:00:52 
Statystyki  »   Szczegóły  »