Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXVIII/12 w dniu 25 października 2012 roku
 Uchwała Nr XXVIII/346/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn–Koźle
 Uchwała Nr XXVIII/347/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/347/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Uchwała Nr XXVIII/348/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych w budynku przy ul. Leszka Białego 5
 Uchwała Nr XXVIII/349/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych w budynku przy Placu Gwardii Ludowej 1
 Uchwała Nr XXVIII/350/12 w sprawie wyrażenia intencji zbycia na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu części nieruchomości będącej obecnie w trwałym zarządzie Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXVIII/351/12 w sprawie likwidacji i przekształcenia Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 Uchwała Nr XXVIII/352/12 w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 Uchwała Nr XXVIII/353/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/353/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
 Uchwała Nr XXVIII/354/12 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, Zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVIII/355/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje
 Uchwała Nr XXVIII/356/12 w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań innych gmin w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVIII/357/12 w sprawie przekazania gminie Opole części zadań jednostki samorządu terytorialnego – gminy Kędzierzyn-Koźle – związanych z organizacją doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVIII/358/12 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XXVIII/359/12 w sprawie złożonej w dniu 11 września 2012 r. za pośrednictwem Wojewody Opolskiego oraz w dniu 18 września 2012 r. za pośrednictwem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji skargi Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dotyczącej „kontynuowania procesu likwidacji i dalej przekształcenia PSP nr 20 w filię PSP nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu” pomimo stwierdzenia nieważności przez Wojewodę Opolskiego Uchwały Nr XXII/289/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXVIII/360/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
 Uchwała Nr XXVIII/361/12 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 Uchwała Nr XXVIII/362/12 dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/362/12 dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/362/12 dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXVIII/12 w dniu 25 października 2012 roku 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-10-31 14:22:05 
Przygotował: Magdalena Małek 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 13:18:55 
Statystyki  »   Szczegóły  »