Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXIX/12 w dniu 29 listopada 2012 roku
 Uchwała Nr XXIX/363/12 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
 Załącznik do uchwały Nr XXIX/363/12 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
 Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 - dokument uzupełniający
 Uchwała Nr XXIX/364/12 w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do uchwały Nr XXIX/364/12 w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kędzierzyn-Koźle
 System ciepłowniczy i obszary rozwoju
 System elektroenergetyczny i obszary rozowju
 System gazowniczy i obszary rozwoju
 Uchwała nr XXIX/365/12 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXIX/366/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXIX/367/12 zmieniająca uchwałą w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
 Uchwała Nr XXIX/368/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 Uchwała nr XXIX/369/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 Uchwała Nr XXIX/370/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013
 Załącznik do uchwały Nr XXIX/370/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013
 Uchwała Nr XXIX/371/12 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013
 Zalącznik do uchwały Nr XXIX/371/12 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013
 Uchwała Nr XXIX/372/12 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 Program współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 Uchwała Nr XXIX/373/12 w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy współpracy na realizację wspólnego projektu „Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie-Koźlu i Oleśnie”
 Uchwała Nr XXIX/374/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, składającej się z działki nr 1235/11 k.m. 7, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXIX/375/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Parkowej, składającej się z działki nr 2100/2 k.m. 8, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXIX/376/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXIX/377/12 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXIX/378/12 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 Uchwała Nr XXIX/379/12 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle.pdf
 Uchwała Nr XXIX/380/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
 Uchwała Nr XXIX/381/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/381/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/381/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XXIX/382/12 w sprawie skargi o sygnaturze akt Or. 1510.1.32.2012 złożonej za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w dniu 17 października 2012 r. na zaniechania i działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXIX/383/12 w sprawie oddalenia protestu wyborczego dotyczącego prawidłowości przeprowadzania wyborów do samorządu mieszkańców osiedla Azoty podczas ogólnego zebrania mieszkańców w dniu 13 listopada 2012 r.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXIX/12 w dniu 29 listopada 2012 roku 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-12-04 13:08:44 
Przygotował: Magdalena Małek 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-12-04 13:08:58 
Statystyki  »   Szczegóły  »