SIS do 2011r

Ekoportal

 • Karta typu A

  Wnioski o wydanie decyzji
  Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 • Karta typu B

  Decyzje i postanowienia
  Wskazania lokalizacyjne

 • Karta typu C

  Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 • Karta typu D

  Polityki, strategie, plany lub programy

 • Karta typu E

  Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
  Analizy porealizacyjne
  Przeglądy ekologiczne
  Raporty o bezpieczeństwie
  Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
  Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
  Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 • Karta typu F

  Prognozy oddziaływania na środowisko
  Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  Opracowania ekofizjograficzne
  Rejestry substancji niebezpiecznych
  Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  Rejestry poważnych awarii

 • Karta typu G

  Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 • Karta typu H

  Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Karta typu I

  Inne dokumenty

 • Wyszukiwanie kart w Wykazie


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: SIS do 2011r 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2013-02-12 11:13:54 
Przygotował: Katarzyna Kuliś 
Odpowiedzialny: Gabriela Helbin 
Ostatnio modyfikował: Jacek Bednarek 
Data modyfikacji: 2013-02-12 12:36:50 
Statystyki  »   Szczegóły  »