Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXXIII/13 w dniu 28 lutego 2013 roku
 Uchwała Nr XXXIII/409/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Obwieszczenie Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/410/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXXIII/411/13 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Drogowskazy współpracy, POKL.09.01.02-16-061/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Uchwała Nr XXXIII/412/13 w sprawie wyrażenia opinii wobec propozycji zawarcia na kolejny okres umowy partnerskiej pomiędzy miastami Kałusz i Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/413/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013
 Uchwała nr XXXIII/414/13 w sprawie podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów praz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXXIII/415/13 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. na lata 2013-2015
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/415/13 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. na lata 2013-2015
 Uchwała Nr XXXIII/416/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wyspa, składającej się z działki nr 2477/7 k.m. 15, obręb Koźle, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/417/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
 Uchwała Nr XXXIII/418/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/418/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/418/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXXIII/13 w dniu 28 lutego 2013 roku 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2013-03-05 09:19:45 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-03-05 09:26:33 
Statystyki  »   Szczegóły  »