Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXXVI/13 w dniu 25/26 kwietnia 2013 roku

uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r.:

 Uchwała Nr XXXVI/422/13 w sprawie przyjęcia i wdrożenia programu pomocy społecznej pod nazwą Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse” na lata 2013-2014
 Uchwała Nr XXXVI/423/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/423/13 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
 Uchwała Nr XXXVI/424/13 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/424/13 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
 Uchwała Nr XXXVI/425/13 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2013 roku
 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/425/13 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2013 roku
 Uchwała Nr XXXVI/426/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do uchwały Nr XXXVI/426/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXVI/427/13 w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy współpracy na realizację wspólnego projektu na utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXXVI/428/13 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na zawarcie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski gimnazjum dla dorosłych
 Uchwała Nr XXXVI/429/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, składającej się z działki nr 1235/11 k.m.7, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXVI/430/13 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Targowej 23,25,27 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 2110/85
 Uchwała Nr XXXVI/431/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
 Uchwała Nr XXXVI/432/13 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn – Koźle
 Uchwała Nr XXXVI/433/13 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład
 Uchwała Nr XXXVI/434/13 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/434/13 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/434/13 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 Uchwała Nr XXXVI/435/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
 Uchwała Nr XXXVI/436/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”
 Uchwała Nr XXXVI/437/13 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 Uchwała Nr XXXVI/438/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/438/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/438/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

uchwały z dnia 26 kwietnia 2013 r.:

 Uchwała Nr XXXVI/439/13 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XXXVI/440/13 w sprawie odwołania radnej Elżbiety Czeczot z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik uchwały Nr XXXVI/440/13 w sprawie odwołania radnej Elżbiety Czeczot z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXVI/441/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXVI/442/13 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XXXVI/13 w dniu 25/26 kwietnia 2013 roku 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2013-04-30 13:05:39 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-04-30 13:07:52 
Statystyki  »   Szczegóły  »