Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr XXXVIII/13 w dniu 28 czerwiec 2013 r.
 Uchwała Nr XXXVIII/472/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
 Uchwała Nr XXXVIII/473/13 w sprawie wystosowania Apelu Rady Miasta do Zarządu Powiatu Kędzierzyn – Koźle w sprawie wydanej opinii dotyczącej dokumentacji projektowej dla inwestycji ,,Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie – Koźlu”
 Uchwała Nr XXXVIII/474/13 w sprawie wystosowania Apelu Rady Miasta do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów w sprawie ujęcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 budowy obwodnicy Kędzierzyna-Koźla
 Uchwała Nr XXXVIII/475/13 w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn- Koźle na lata 2013 – 2022”
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/475/13 w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn- Koźle na lata 2013 – 2022”
 Uchwała Nr XXXVIII/476/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/476/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/476/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
 Uchwała Nr XXXVIII/477/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała Nr XXXVIII/478/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
 Uchwała Nr XXXVIII/479/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXVIII/480/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/480/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Uchwała Nr XXXVIII/481/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu w rejonie ul. Gajowej
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/481/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu w rejonie ul. Gajowej
 Uchwała Nr XXXVIII/482/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr II w budynku położonym w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Józefa Poniatowskiego 1,3
 Uchwała Nr XXXVIII/483/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
 Uchwała Nr XXXVIII/484/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXVIII/484/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 uchwały Nr XXXVIII/484/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XXXVIII/485/13 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w rozpatrzeniu wniosku o ponowne przyjęcie dzieci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/485/13 w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w rozpatrzeniu wniosku o ponowne przyjęcie dzieci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXXVIII/486/13 w sprawie rozpatrzenia protestów wyborczych i wniosków dotyczących ważności wyborów organów Osiedla Kuźniczka podczas ogólnych zebrań mieszkańców Osiedla Kuźniczka w dniu 30 kwietnia i dniu 27 maja 2013 r.
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/486/13 w sprawie rozpatrzenia protestów wyborczych i wniosków dotyczących ważności wyborów organów Osiedla Kuźniczka podczas ogólnych zebrań mieszkańców Osiedla Kuźniczka w dniu 30 kwietnia i dniu 27 maja 2013 r.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr XXXVIII/13 w dniu 28 czerwiec 2013 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2013-07-02 13:03:19 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-07-02 13:03:40 
Statystyki  »   Szczegóły  »