redakcja

ROZDZIAŁ  XIV.  ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA PODMIOTOWEJ STRONIE URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE, BIULETYNU  INFORMACJI PUBLICZNEJ

§ 53

 1. Projekty informacji publicznych udostępnianych  na podmiotowej stronie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Biuletynu Informacji Publicznej  zwane dalej  projektami  informacji publicznej  przygotowywane są, w zakresie  o którym mowa  w przepisach  o dostępie do informacji publicznej przez:
  1) Zastępców Prezydenta Miasta,
  2) Sekretarza Miasta,
  3) Skarbnika Miasta,
  4) kierowników  jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, zwanych dalej  wnioskodawcami.
 2. Projekty informacji publicznej przedkładane winny być w postaci plików  elektronicznych przesyłanych  na wskazany przez  kierownika  Biura  Informatyki i Ochrony Informacji  adres poczty elektronicznej lub na nośniku elektronicznym  (dyskietce, płycie CD), w terminie 7 dni  przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem publikacji informacji będącej przedmiotem projektu  w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt informacji winien zawierać  wskazanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za treść udostępnianej informacji.
 3. Projekt aktualizacji  informacji publicznej  winien  zostać  przesłany  w trybie określonym w ust.2, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty powstania potrzeby zaktualizowania informacji. Do projektu aktualizacji informacji publicznej odpowiednio stosuje się wymagania określone w ust. 2.
 4. Wyznaczony przez Prezydenta pracownik Biura Informatyki i Ochrony Informacji Urzędu Miasta:
  1) przekazuje ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP oraz powiadamia tego ministra o zmianie w treści tych informacji;
  2) dokonuje zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej Urzędu Miasta BIP;
  3) prowadzi dziennik, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych na stronie podmiotowej Urzędu Miasta BIP oraz próby dokonywania tych zmian przez osoby nieuprawnione;
 5. Kierownik Biura Informatyki i Ochrony Informacji Urzędu Miasta wykonuje obowiązki administratora strony podmiotowej Urzędu Miasta BIP, sprawując nadzór nad prawidłowością i terminowością zamieszczania informacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta BIP oraz kontroluje prowadzenie dziennika, o którym mowa w ustępie 5 pkt 3.

Osoby odpowiedzialne za umieszczanie udostępnianej informacji na stronie podmiotowej BIP:

     1.   Marcin Muc - Informatyk odpowiedzialny za umieszczanie informacji           

          marcin.muc@kedzierzynkozle.pl
 REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: redakcja 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-07-02 00:00:00 
Przygotował: Stanisław Kruk 
Odpowiedzialny: Stanisław Kruk 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2007-07-20 
Statystyki  »   Szczegóły  »