Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Październik 2013 - część XXXV

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XXXV
daty skrajne: 1 do 31  października 2013 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

1623/MZOiW/2013

3 października 2013 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1621/MZOiW/2013  Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji kwalifikacyjnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz ustalenia jej wysokości

2.

1624/BIO/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik

3.

1625/BIO/2013

4 października 2013 r.

w sprawie aktualizacji Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik do zarządzenia dostępny w Wydziale Organizacyjnym

4.

1626/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul.: Grunwaldzkiej 41, 11,11A, Piastowskiej 9,9A, Powstańców 19,21,23, Józefa Elsnera 2,4,6,8,10,12, Juliusza Słowackiego 9, Konstantego Damrota 7,9,9A, 1 Maja 1A,B,C,D, Tadeusza Kościuszki 23,25,27, Piotra Skargi 54, Józefa Lompy 3A,B,C, 6A,B,C,  Karola Szymanowskiego 55A,B, Ignacego Krasickiego 18, Plebiscytowej 2A,B,C,D, Rynek 5, 1 Maja 12A,B,C,D.

5.

1627/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul.: Juliana Tuwima 6A, Juliana Tuwima 8,10,12, Wyzwolenia 22,24,26, Cypriana Kamila Norwida 4A,B.

6.

1628/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1923/30 k.m.10, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału terenu

7.

1629/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 1049/17 i nr 1049/19, położoną w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy
ul. Józefa Chełmońskiego, k.m.7.

8.

1630/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach: 1 Maja 1A,B,C,D, Harcerskiej 1, Władysława Grabskiego 14

9.

1631/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej jako działki nr 1049/11 i 1189/24
załącznik

10.

1632/GNP/2013

4 października 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 2

11.

1633/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny do V przetargu dla lokali mieszkalnych, położonych w  budynkach przy ulicach: Piastowskiej 41,41A,B,43 – Bolesława Chrobrego 4

12.

1634/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 725 k.m. 6, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica
w rejonie ul. Ignatzego Richtera, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału

13.

1635/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu oznaczonej jako działka nr 647/105, w obrębie Koźle, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

14.

1636/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Cisowa przy ul. Zakątek, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

15.

1637/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1187/4, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1187/8, 1187/9, 1187/10, 1187/11, 1187/12, 1187/13 i 1187/14 k.m. 2, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice w rejonie ul. Niezdrowickiej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału

16.

1638/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 718/1, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kłodnica przy ul. Grzybowej, k.m.6.

17.

1639/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Północnej, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

18.

1640/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia budynku mieszkalnego  położonego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Barbary 8.

19.

1641/GNP/2013

4 października 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Złotniczej 5, oznaczonej jako działka 2093,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
załącznik

20.

1642/PMS/2013

4 października 2013 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1373/PMS/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn‑Koźle z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie procedury postępowania przy ubieganiu się o lokal mieszkalny wymagający remontu na koszt przyszłego najemcy wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle

21.

1643/PMS/2013

4 października 2013 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1085/PMS/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn‑Koźle z dnia 16 października 2012 r. w sprawie procedury dokonywania zamian wzajemnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle i mieszkań niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

22.

1644/PMS/2013

4 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu powoływania i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie – Koźlu

23.

1645/PMS/2013

4 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 1605/PMS/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ujęcia w mieszkaniowym zasobie Gminy Kędzierzyn‑Koźle 12 mieszkań w budynku przy ul. Portowej 70.

24.

1646/Or/2013

4 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle na podstawie umowy o pracę

25.

1647/Or/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej

26.

1648/MZOiW/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyznaczenia Pani  Grażyny Majcher  do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

27.

1649/Fn/2013

4 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013.

28.

1650/Fn/2013

4 października 2013 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

29.

1651/Or/2013

4 października 2013 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów dotyczących referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej

30.

1652/Fn/2013

14 października 2013 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013.

31.

1653/Fn/2013

15 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013.

32.

1654/Fn/2013

15 października 2013 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

33.

1655/Or/2013

15 października 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w Kędzierzynie-Koźlu, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 17 listopada 2013 r.

34.

1656/PMS/2013

17 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle  zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia  na rok 2013
1656_PMS_2. Załącznik do zarządzenia.pdf
1656_PMS_3. projekt Uchwały Zmiana_Programu Ochrony Zdrowia na 2013r.pdf
1656_PMS_4. Załącznik do uchwały Nr LXIII - formularz składania uwag.pdf

35.

1657/Or/2013

17 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2

36.

1658/Or/2013

17 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2

37.

1659/DG/2013

17 października 2013 r.

w sprawie ustalenia okresu na jaki są wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle

38.

1660/Fn/2013

18 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013.

39.

1661/Fn/2013

18 października 2013 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

40.

1662/Fn/2013

21 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013.

41.

1663/Fn/2013

21 października 2013 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

42. 1664/GNP/2013 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 2237/3 k.m. 13, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. 24 Kwietnia, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
43.

1665/Fn/2013

24 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyna-Koźla

44.

1666/Fn/2013

25 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013

45.

1667/Fn/2013

25 października 2013 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

46.

1668/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

47.

1669/AW/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego
1669_AW_zał. do Programu _Ankieta_poaudytowa_załącznik _do_PZiPJ.pdf
1669_AW_zał. do zarz._Program poprawy jakośic audytu.pdf

48.

1670/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1395/GNP/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym, a położonych      w budynkach przy ul.: Juliusza Ligonia 1,3,5, 11,13,15, 24,26,28,30,32, Stanisława Wyspiańskiego 47A,B, Aleksandra Głowackiego 9,9A,9B, Adama Mickiewicza 2,4,6,8,10,12,14, Bolesława Chrobrego 12A,B, Targowej 1,3,5, Rynek 8, Koszykowej 21A,B,C, Piastowskiej 22, Dębowej 1,2, Al. Jana Pawła II 39A,B,C,D,E,F,G, Harcerskiej 12A,B,C,D,E,F, Mieszka I 6A,B,C,D,E,F,G,H,I

49.

1671/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1558/GNP/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym, a położonych       w budynkach przy ul.: Józefa Elsnera 1,3,5,7, 2,4,6,8,10,12, Grunwaldzkiej 31,33, Władysława Grabskiego 15, Jurija Gagarina 2A,B,C,D,E,F, Piastowskiej 3, Juliusza Ligonia 23,25, Ignacego Paderewskiego 2, Józefa Lompy 1A,B,C,D,E, 7A,B,C, Karola Szymanowskiego 49A,B, Jana Matejki 8, 36, Piotra Skargi 40, Cypriana Kamila Norwida 6A,B, Elizy Orzeszkowej 15,17,19, 21,23,25,  Koszykowej 17A,B,C, Stanisława Moniuszki 18,20, Marynarskiej 2, Targowej 23,25,27, Wąskiej 2A,B, Władysława Planetorza 1.

50.

1672/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul.: 1 Maja 1A,B,C,D, 10A,B,C,D, 1 Maja 18A,B,C,D, Jurija Gagarina 4A,B,C,D,E,F, 6A,B,C,D,E,F, 8A,B,C,D,E,F, Walerego Wróblewskiego 3, Grunwaldzkiej 9, 49, 51, 11 Listopada 1A,B,C,D,E,E,G,H,I,J, 24 Kwietnia 1A,B, Jasnej 3,3A, Piastowskiej 7, 22, 25, Józefa Lompy 7A,B,C, Konstantego Damrota 32A,B,C, Józefa Elsnera 2,4,6,8,10,12, Aleksandra Głowackiego 24, Władysława Grabskiego 14, Pamięci Sybiraków 5,5A,5B, Tadeusza Kościuszki 44,46,48, 51, 62,64,66, Elizy Orzeszkowej 2,4,6,8,10, 15,17,19, Karola Miarki 17,19, Koszykowej 19A,B,C, Kozielskiej 31,33,35, 51,53,55, Adama Mickiewicza 2,4,6,8,10,12,14, Piotra Skargi 36,38.

51.

1673/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach: Jana Brzechwy 76, Pocztowej 4, Marii Skłodowskiej-Curie 5

52.

1674/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach: Józefa Ignacego Kraszewskiego 5,5A i Placu Wolności 10,11,12

53.

1675/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 3079/5 położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kędzierzyn przy Alei Spokojnej

54.

1676/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 4/15 k.m. 1, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Azoty
przy ul. Władysława Grabskiego, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału

55.

1677/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 945/2 k.m.3, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice przy ul. Ignacego Daszyńskiego, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu.

56.

1678/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 2449/5 k.m.15, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kożle przy
ul. Gazowej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu

57.

1679/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 819/1 i działki nr 819/2 k.m.2, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu
w obrębie Sławięcice przy ul. Adama Asnyka, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu

58.

1680/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1974/9 k.m.8, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Kanałowej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu

59.

1681/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 771/1 k.m.6, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy
ul. Jagiellońskiej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu

60.

1682/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kędzierzynie-Koźlu oznaczonych jako działki nr 602/372, nr 602/376, nr 602/703, nr 602/750, w obrębie Blachownia, stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

61.

1683/GNP/2013

28 października 2013 r.

w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ulicy Walentego Fojkisa, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkaniowe

62.

1684/PMS/2013

28 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 1217/PMS/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kędzierzyn-Koźle.

63.

1685/PMS/2013

28 października 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie – Koźlu

64.

1686/PMS/2013

28 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 30 września 2013r.

65.

1687/Fn/2013

29 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle a będących w użytkowaniu oświatowych jednostek budżetowych Gminy Kędzierzyn-Koźle

66. 1688/Fn/2013 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013
67. 1689/Fn/2013 30 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2013, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
68. 1690/KOP/2013 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014
1690_KOP_2. p.uchwały -programu współpracy z org.pozarządowymi.pdf
1690_KOP_3. zał. do p.uchwały -program współpracy z org. pozarządowymi.pdf
1690_KOP_4. Załącznik do uchwały Nr LXIII_701_10 - formularz składania uwag.pdf
69. 1691/GNP/2013 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na działce nr 1135 obręb ewidencyjny Cisowa, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, będącej przedmiotem własności Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz każdorazowych właścicieli względnie posiadaczy działki nr 723/1 obręb ewidencyjny Cisowa


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Październik 2013 - część XXXV 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2013-10-09 11:43:09 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-12-03 08:52:08 
Statystyki  »   Szczegóły  »