Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XLVII/14 w dniu 29 stycznia 2014 r.
 Uchwała nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVII/555/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
 Uchwała Nr XLVII/556/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/556/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/556/14 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030
 Uchwała Nr XLVII/557/14 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016
 Załącznik do uchwały Nr XLVII/557/14 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016
 Uchwała Nr XLVII/558/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
 Załącznik do uchwały Nr XLVII/558/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
 Uchwała Nr XLVII/559/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w południowo - zachodniej części osiedla Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
 Załącznik do uchwały Nr XLVII/559/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w południowo - zachodniej części osiedla Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
 Uchwała Nr XLVII/560/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 Uchwała Nr XLVII/561/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
 Uchwała Nr XLVII/562/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 Uchwała Nr XLVII/563/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XLVII/564/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz zasad jego ustalenia
 Uchwała Nr XLVII/565/14 w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 15 listopada 2013 r. na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie braku udzielenia przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle odpowiedzi na pismo z dnia 27 października 2013 r.
 Uchwała Nr XLVII/566/14 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XLVII/14 w dniu 29 stycznia 2014 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-02-06 12:07:07 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-02-06 12:07:56 
Statystyki  »   Szczegóły  »