Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr L/14 w dniu 26 lutego 2014 r.
 Uchwała Nr L/571/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr L/572/14 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2014 roku
 uUchwała Nr L/573/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Uchwała Nr L/574/14 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 Uchwała Nr L/575/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr L/576/14 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
 Uchwała Nr L/577/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
 Uchwała Nr L/578/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/578/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/578/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr L/579/14 w sprawie skargi na nieprzestrzeganie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Opolskiego i wyroków sądów administracyjnych uchylających uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie likwidowanych szkół nr 13, 14, 20 w Kędzierzynie-Koźlu


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr L/14 w dniu 26 lutego 2014 r.  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-03-04 14:37:07 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-03-04 14:37:30 
Statystyki  »   Szczegóły  »