Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr LI/14 w dniu 26 marca 2014 r.
 Uchwała Nr LI/580/14 w sprawie deklaracji intencji zabezpieczenia w budżecie miasta na 2014 r. środków na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych pracowników placówek oświatowych niebędących nauczycielami do poziomu co najmniej wynagrodzenia minimalnego
 Uchwała Nr LI/581/14 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
 Uchwała Nr LI/582/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 Uchwała Nr LI/583/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 Uchwała Nr LI/584/14 w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w tekście jednolitym uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LI/585/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr LI/586/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LI/587/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu
 Uchwała Nr LI/588/14 w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” wraz z załącznikiem
 Uchwała Nr LI/588/14 w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” - załącznik do Regulaminu
 Uchwała Nr LI/589/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
 Załącznik do uchwały Nr LI/589/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
 Uchwała Nr LI/590/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa
 Załącznik do uchwały Nr LI/590/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa
 Uchwała Nr LI/591/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
 Załącznik do uchwały Nr LI/591/14 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
 Uchwała Nr LI/592/14 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr LI/593/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego
 Uchwała Nr LI/594/14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 1050/3 km 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Elewatorowej, obręb Kłodnica
 Uchwała Nr LI/595/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej wraz załącznikami nr 2 i nr 3
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/595/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej
 Uchwała Nr LI/596/14 w sprawie współdziałania Gminy Kędzierzyn-Koźle z Gminami Bierawa, Reńska Wieś, Cisek, w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LI/597/14 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o. w okresie od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. wraz z załącznikiem
 Uchwała Nr LI/598/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 Uchwała Nr LI/599/14 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilny
 Uchwała Nr LI/600/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
 Uchwała Nr LI/601/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z załącznikiem

Uchwały podjęte w dniu 27 marca 2014 roku

 Uchwała Nr LI/602/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
 Uchwała Nr LI/603/14 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 Uchwała Nr LI/604/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/604/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/604/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr LI/605/14 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie skargi Kędzierzyńsko-Kozielskiego Towarzystwa Przyjaciół i Opieki nad Zwierzętami na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr LI/14 w dniu 26 marca 2014 r.  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-04-03 14:41:29 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-03 14:54:16 
Statystyki  »   Szczegóły  »