Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr LIII/14 w dniu 29 kwietnia 2014 r.
 Uchwała Nr LIII/608/14 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków szkolnych
 Uchwała Nr LIII/609/14 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
 Załącznik do uchwały Nr LIII/609/14 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
 Uchwała Nr LIII/610/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle programu „Dla Rodziny Trzy Plus”
 Uchwała Nr LIII/611/14 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr LIII/612/14 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.ie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr LIII/613/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład
 Uchwała Nr LIII/614/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład
 Uchwała Nr LIII/615/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
 Uchwała Nr LIII/616//14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Sławięcice, oznaczonej jako działka nr 40/21 i 40/23, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LIII/617/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Cisowa – os. Lenartowice – Biały Ług – Kanał Kędzierzyński” w gminie Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do uchwały Nr LIII/617/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Cisowa – os. Lenartowice – Biały Ług – Kanał Kędzierzyński” w gminie Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LIII/618/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kanał Kędzierzyński – ul. Naftowa – wschodnia granica gminy” w gminie Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do uchwały Nr LIII/618/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kanał Kędzierzyński – ul. Naftowa – wschodnia granica gminy” w gminie Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LIII/619/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
 Uchwała Nr LIII/620/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/620/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIII/620/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr LIII/621/14 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu któremu zarzucono: naruszenie obowiązujących przepisów prawnych, interesu prawnego prowadzonej instytucji gminnej, interesu publicznego samorządu lokalnego jak również działanie przeciw interesom prywatnym mieszkańców
 Uchwała Nr LIII/622/14 w sprawie skargi Fundacji Wiedzieć Więcej na zaniechanie przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawnych organu gminy Kędzierzyn-Koźle dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 Uchwała Nr LIII/623/14 w sprawie skargi złożonej w dniu 21 października 2013 r. przez Towarzystwo Przyjaciół i Opieki nad Zwierzętami TPOZ na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie bezczynności Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu oraz ustalenia zasad wolontariatu w schronisku


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr LIII/14 w dniu 29 kwietnia 2014 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-05-06 09:57:59 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-05-06 09:58:28 
Statystyki  »   Szczegóły  »