Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr LIV/14 w dniu 28 maja 2014 roku
 Uchwała Nr LIV/624/14 w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LIV/625/14 w sprawie wyrażenia woli współdziałania pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Racibórz przy realizacji wspólnego projektu pn. „III Polsko – Czeski Kajakowy Maraton Odrzański”
 Uchwała Nr LIV/626/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
 Uchwała Nr LIV/627/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XIII/156/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 OBWIESZCZENIE Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do OBWIESZCZENIA Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Nr XLI/492/13 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2013 roku
 Uchwała Nr LIV/628/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 Uchwała Nr LIV/629/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
 Uchwała Nr LIV/630/14 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”
 Uchwała Nr LIV/631/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/631/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/631/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr LIV/632/14 w sprawie złożonej w dniu 12 lutego 2014 r. skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie „bezprawnego pozbawienia prawa do lokalu mieszkalnego” oraz braku udostępnienia dokumentacji potwierdzającej istnienie przesłanek do wypowiedzenia stosunku najmu
 Uchwała Nr LIV/633/14 w sprawie złożonej w dniu 7 kwietnia 2014 r. skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie „nie wykonania decyzji DRA.4310.1108.2013.ZR przez Gminę Kędzierzyn –Koźle Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie przyznanego świadczenia rodzinnego”


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr LIV/14 w dniu 28 maja 2014 roku 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-06-03 12:37:36 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-06-03 12:38:36 
Statystyki  »   Szczegóły  »