Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wrzesień 2014 - część XLVI

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XLVI
daty skrajne: 1 do 30 września  2014 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

2091/Or/2014

1 września 2014 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2. 2092/Or/2014 2 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
3. 2093/PMKS/2014 2 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 roku – III etap
4. 2094/Fn/2014 3 września 2014r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
5. 2095/Or/2014 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia pani Dorocie Popławskiej - kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 5 000 zł.
6. 2096/Or/2014 4 września 2014 r. w sprawie udzielenia pani Dorocie Popławskiej - kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych
7. 2097/Fn/2014 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
8. 2098/Fn/2014 5 września 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
9. 2099/GNP/2014 8 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr 1043/7 oraz nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1042/3, położonych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Dr. Judyma, w obrębie Kędzierzyn, będących własnością Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
10.

2100/Or/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przekazania Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. w celu ich dalszego przechowywania lub zniszczenia

11.

2101/Or/2014

9 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pani Halinie Olkowskiej - Inspektorowi Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 5  000 zł

12.

2102/Or/2014

9 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pani Halinie Olkowskiej - Inspektorowi Biura Rady Miasta w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych

13.

2103/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obręb Cisowa przy ul. Prostej, oznaczoną jako działka nr 1181.

14.

2104/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Bratków, oznaczoną jako działka nr 2805/31.

15.

2105/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Adama Asnyka, oznaczoną jako działka nr 819/9

16.

2106/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia  i ogłoszenia wykazu zawierającego nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi – garażami – stanowiącymi w całości przedmiot najmu, przeznaczonymi do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonymi na działkach nr 1715/3 i 1715/4 w obrębie Koźle
załącznik

17.

2107/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ulicy Szczęśliwej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość

18.

2108/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Kędzierzynie – Koźlu w obrębie ewidencyjnym Koźle przy ulicy Józefa Balwirczaka oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość

19.

2109/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Kędzierzynie – Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Grunwaldzkiej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość

20.

2110/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Kędzierzynie – Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Kanałowej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość

21.

2111/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie ustalenia cen do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Miejsce Kłodnickie przy ulicy Kukułczej

22.

2112/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 3427/74 k.m.12, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn w rejonie ul. Romana Horoszkiewicza, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia propozycją podziału terenu

23.

2113/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Nektarowej

24.

2114/GNP/2014

9 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenia na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Juliana Tuwima 6

25.

2115/PMS/2014

9 września 2014 r.

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

26.

2116/PMS/2014

9 września 2014 r.

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

27.

2117 /Fn/2014

10 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014

28.

2118/Fn/2014

10 września 2014 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014

29. 2119/MZOiW/2014 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Iwony Szymczyk - Wiaderek do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
30. 2120/Fn/2014 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
31. 2121/Fn/2014 17 września 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
32. 2122/PMS/2014 17 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy lokali mieszkalnych wymagających remontu na koszt przyszłego najemcy
załącznik
33. 2123/PMKS/2014 22 września 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniających uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
projekt 1
projekt 2
34. 2124/PMKS/2014 24 września 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2014 r.
35. 2125/Or/2014 25 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
36. 2126/Or/2014 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
37. 2127/GNP/2014 25 września 2014 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty przy ul. Wincentego Witosa, oznaczonej jako działka nr 25/47, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
38. 2128/Fn/2014 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
39. 2129/Fn/2014 29 września 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
40. 2130/MZOiW/2014 29 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Ewy Zabłockiej do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
41. 2131/MZOiW/2014 29 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Moniki Kaczmar do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
42. 2132/MZOiW/2014 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia Pani Małgorzaty Pawlaczek do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wrzesień 2014 - część XLVI 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-09-02 13:17:55 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-10-01 08:02:15 
Statystyki  »   Szczegóły  »