Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Listopad 2014 - część XLVIII

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XLVIII
daty skrajne: 1 do 30  listopada  2014 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

2170/Fn/2014

5 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

2.

2171/GNP/2014

6 listopada 2014 r.    

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy Alei Róż, oznaczoną jako działka nr 2805/18.

3.

2172/GNP/2014

6 listopada 2014 r.  

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku przy ul.: Cypriana Kamila Norwida 2A,B

4.

2173/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul.: Tadeusza Kościuszki 53, Elizy Orzeszkowej 15,17,19, Juliusza Ligonia 17,19,21, Złotniczej 2,2A, Henryka Wieniawskiego 3A,B,C, Józefa Lompy 3A,B,C, Ignacego Krasickiego 20

5.

2174/GNP/2014

6 listopada 2014 r. 

w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położony w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 11,13
załącznik

6.

2175/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach: Aleksandra Głowackiego 15, Koszykowej 19 A,B,C, Elizy Orzeszkowej 2,4,6,8,10, Pamięci Sybiraków 17, Żwirki i Wigury 2,4,6,8,10, i Życzliwej 11 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
załącznik

7.

2176/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Koszykowej 21A,B,C przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu
załącznik

8.

2177/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ulicy Władysława Reymonta 1

9.

2178/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 474/3 będącej współwłasnością osób fizycznych, na nieruchomość składającą się z działki nr 473/11, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Aleksandra Fredry, w obrębie Cisowa, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu
załącznik

10.

2179/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 404/1, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ks. Amanda Droni, w obrębie Sławięcice

11.

2180/GNP/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie cisowa przy ul. Prostej, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

12.

2181/PMS/2014

6 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie  Nr 763/PMS/2012 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia obowiązujących w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia wzorów druków wniosków i formularzy dotyczących spraw mieszkaniowych
załącznik

13.

2182/PMS/2014

6 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie  Nr 2115/PMS/2014 Prezydenta Miasta z dnia 9 września 2014 r. w sprawie  nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

14.

2183/PMS/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie nadania lokalom mieszkalnym wynajmowanym na czas nieoznaczony (położonym przy ul. Piastowskiej 39/13, ul. Archimedesa 2A/2, ul. Zofii 2/3, ul. Zofii 2/4) statusu lokali socjalnych

15.

2184/PMS/2014

6 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 30 września  2014 r.

16.

2185/PMS/2014

6 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 477/PMS/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

17.

2186/MZBK/2014

6 listopada 2014 r.

sprawie wynajęcia na okres powyżej 3 lat części nieruchomości w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 17

18.

2187/Fn/2014

7 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014

19.

2188/Fn/2014

7 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

20.

2189/PMKS/2014

12 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2014r. -  IV etap
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

21. 2190/Fn/2014 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
22. 2191/Fn/2014 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
23. 2192/PMS/2014 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób oczekujących na tymczasowe pomieszczenie

załącznik do zarządzenie dostępny w Wydziale Organizacyjny
24. 2193/GNP/2014 13 listopada 2014 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka nr 97/2
25. 2194/GNP/2014 13 listopada 2014 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka nr 186/8
26. 2195/GNP/2014 13 listopada 2014 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działki nr 187 i nr 188/2
27. 2196/Fn/2014 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2015
2196_Fn_II. Projekt uchwały budżetowej 2015.pdf
2196_Fn_II.1. Załacznik Nr 1 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.3. Załącznik Nr 3 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.4. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.5. Załącznik Nr 5 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.6. Załacznik Nr 6 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.7. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_II.8. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały 2015.pdf
2196_Fn_III. Projekt uchwały budżetowej 2015 - uzasadnienie.pdf
2196_Fn_IV. Wykaz materiałów informacyjnych 2015.pdf
2196_Fn_IV.1. Subwencje 2015.pdf
2196_Fn_IV.2. Wykaz dotacji na 2015 (OUW).pdf
2196_Fn_IV.3. Wykaz dotacji na 2015 (KBW).pdf
2196_Fn_IV.4. Wynagrodzenia 2015.pdf
2196_Fn_IV.5. Wykaz zadań remontowych w 2015.pdf
28. 2197/Fn/2014 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
2197_Fn_VI. Projekt uchwały WPF i objaśnienie.pdf
2197_Fn_VI.1. Załącznik Nr 1 WPF wraz z prognozą kwoty długu.pdf
2197_Fn_VI.2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
29. 2198/GNP/2014 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położony w budynku przy ulicy Mjr Henryka Sucharskiego 19
załącznik
30. 2199/Fn/2014 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014
31. 2200/Fn/2014 19 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
32. 2201/PMS/2014 21 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia listy lokali mieszkalnych wymagających remontu na koszt przyszłego najemcy
załącznik
33. 2202/MOSiR/2014 21 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach porannych
34.

2203/Fn/2014

25 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014

35.

2204/Fn/2014

25 listopada 2014 r.     

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

36.

2205/MOSiR/2014

26 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia cen za uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych realizowanych w obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

37.

2206/MOSiR/2014

26 listopada 2014 r.

w sprawie korzystania w sezonie zimowym 2014/2015 z Białego Orlika zlokalizowanego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej oraz ul. 9 Maja znajdującego się w administrowaniu  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

38.

2207/PMS/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

39.

2208/PMKS/2014

27 listopada 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2014 roku - IV etap

40.

2209/MZOiW/2014

27 listopada 2014 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Matysek - nauczyciela kontraktowego  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans  na stopień nauczyciela mianowanego

41.

2210/MZOiW/2014

27 listopada 2014 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Milewskiej - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans   na stopień nauczyciela mianowanego

42.

2211/ZK/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia średniej normy zużycia paliwa w agregatach prądotwórczych, pilarkach i wykaszarkach spalinowych będących na wyposażeniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego

43.

2212/AG/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia średniej normy zużycia paliwa w kosie spalinowej STIHL FS 220

44.

2213/AG/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia średniej normy zużycia paliwa w kosach spalinowych STIHL FS 350

45.

2214/AG/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia średniej normy zużycia paliwa w kosach spalinowych STIGA SB 44

46.

2215/AG/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia średniej normy zużycia paliwa w mikrociągniku – kosiarce samobieżnej  KARSIT TC 20

47.

2216/Fn/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie upoważnień na 2014 r. kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w art. 228 ustawy  o finansach publicznych

48.

2217/Fn/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014

49.

2218/Fn/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2014,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

50.

2219/GNP/2014

27 listopada 2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położony w budynku przy ulicy Rynek 5

51.

2220/PMKS/2014

28 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2014 roku – IV etapREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Listopad 2014 - część XLVIII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-11-12 14:56:38 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-12-04 09:37:53 
Statystyki  »   Szczegóły  »