Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Luty 2015 - część III

                       
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  III
daty skrajne: 1 do 28 lutego 2015 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

67/Or/2015

2 lutego 2015 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania planu organizacji uroczystości oraz imprez kulturalnych, sportowych i oświatowych z okazji 40 rocznicy utworzenia miasta Kędzierzyn-Koźle

2.

68/Or/2015

2 lutego 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. promocji miasta w Biurze Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta

3.

69/Or/2015

3 lutego 2015 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji zagospodarowania terenu oraz prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i oświatowej na Wyspie  Kędzierzynie-Koźlu

4. 70/MZOiW/2015 5 lutego 2015 r. w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu

załącznik do zarządzenia znajduje się w aktach Wydziału Organizacyjnego

Treść zarządzenia zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionej w zarządzeniu osoby fizycznej.
Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.).
Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonała Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
5. 71/Or/2015 5 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu audytów zarządzania jakością prowadzonych w 2015 r. w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, obejmujących badanie zgodności procesów i procedur z wymaganiami normy ISO PN-EN 9001:2009
załącznik
6. 72/MZOiW/2015 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji działań mających na celu doprowadzenie do stanu zgodności z prawem statusu zlikwidowanych lub przekształconych z naruszeniem prawa publicznych szkół podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu
7. 73/AKW/2015 9 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik
8. 74/Or/2015 11 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
9. 75/MZOiW/2015 11 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wysokości zapomogi pieniężnej dla nauczycieli korzystających ze świadczeń przyznawanych w ramach zapomogi zdrowotnej na rok 2015
10. 76/MOSiR/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia cen za uczestnictwo dnia 14 lutego w akcji „Walentynki” realizowanej w obiekcie sportowym zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
11. 77/KST/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku
12. 78/Fn/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik 1
załącznik 2
13. 79/GNP/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle w rejonie ul. Stoczniowców, oznaczonych jako działka nr 647/40 i działka nr 647/172,stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
14. 80/PMS/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.
15. 81/PMS/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 23 stycznia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie opieki pielęgnacyjnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016.
załącznik
16. 82/PMS/2015 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 3 lutego 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych
załącznik
17. 83/Fn/2015 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
83_Fn_zał.1_BIP Urząd Miasta Plan finansowy 2015.pdf
83_Fn_zał.2_MZOiW Plan finansowy 2015.pdf
83_Fn_zał.3_MOPS Plan finansowy 2015.pdf
83_Fn_zał.4_Promyczek Plan finansowy 2015.pdf
83_Fn_zał.5_MOSiR Plan finansowy 2015.pdf
83_Fn_zał.6_MZBK Plan finansowy 2015.pdf
18. 84/Or/2015 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27 w Kędzierzynie-Koźlu, zwanego dalej MOK
załącznik 1
załącznik 2
19. 85/OSR/2015 17 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
załącznik
20. 86/Or/2015 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. dodatków mieszkaniowych w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2
21 87/Or/2015 19 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27 w Kędzierzynie-Koźlu, zwanego dalej MOK.
22. 88/MZOiW/2015 19 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2015
załącznik 1
załącznik 2
23. 89/OSR/2015 19 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku
89_OSR_zał. do ogłoszenia_wykaz placówek.pdf
89_OSR_zał. do zarządzenia_ogłoszenie.pdf
24. 90/KST/2015 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2015
25. 91/Or/2015 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Mai Mrożek-Dobber – zastępcy kierownika Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 5 000 zł
26. 92/PMS/2015 23 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015
załącznik
27. 93/Or/2015 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle.
93_Or_projekt uchwały zmieniącej zasady i tryb Budżetu Obywatelskiego 2015.pdf
93_Or_Wzorzec nr 1 i nr 2_zał. do p. uchwały zmianiającej .pdf
93_Or_Zał. do p.uchwały zmieniącej zasady i tryb Budżetu Obywatelskiego 2015.pdf
93_Or_formularz konsultacji.doc
28. 94/IPM/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie procedury oraz zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
29. 95/GNP/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia, oznaczonej jako działka nr 602/365, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
30. 96/GNP/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle w rejonie ul. Stoczniowców, oznaczonych jako działka nr 647/174,działka nr 647/187 i działka nr 647/210,stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
31. 97/GNP/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłat rocznych za 2015 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1390 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Lucjana Szenwalda wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
32. 98/Fn/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
33. 99/Fn/2015 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
34. 100/Or/2015 27 lutego 2015 r. w sprawie nadania „Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, prowadzonego przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle”
100_Or_REGULAMIN_załącznik do zarządzenia.pdf
100_Or_Załącznik 1A do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 1B do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 1C do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 1D do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 2A do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 2B do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 2C do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 2D do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 3 do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 4 do Regulaminu.pdf
100_Or_Załącznik 5 do Regulaminu.pdf


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Luty 2015 - część III 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-02-04 09:03:00 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-03-05 14:58:20 
Statystyki  »   Szczegóły  »