Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodków i przedszkoli

Nazwa usługi/procedury:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodków i przedszkoli

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego,
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • Aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),
  • Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
W godzinach pracy Urzędu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Planetorza 2,
47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i ponownego złożenia w ustalonym terminie.
  • Ze względu na konieczność organizacji dowozu na dzień 1 września, wniosek oraz wszystkie niezbędne dokumenty powinny zostać złożone do 15 sierpnia każdego roku.
  • W przypadku złożenia dokumentów w innym terminie, realizacja zwrotu kosztów jest możliwa od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
  • Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych, określone zostaną w umowie zawartej między prezydentem, a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Formularz(e) do pobrania:

Wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego o zwrot kosztów za dowóz do szkół i przedszkoli
Oświadczenie

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodków i przedszkoli 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-04-27 10:50:30 
Przygotował: Lidia Bryła 
Odpowiedzialny: Lidia Bryła 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-26 13:22:22 
Statystyki  »   Szczegóły  »