Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Czerwiec 2015 - część VII

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część VII
daty skrajne: 1 do 30 czerwca 2015 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

268/ZK/2015

1 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych
załącznik

2.

269/GNP/2015

1 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice, przy ul. Szczęśliwej

3.

270/GNP/2015

1 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Grunwaldzkiej

4.

271/GNP/2015

1 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Józefa Lompy 3B/12

5.

272/ZK/2015

2 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia „Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Kędzierzyn-Koźle”

Załącznik do zarządzenia dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

6.

273/PMS/2015

2 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony

7.

274/KST/2015

3 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 28 maja 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 248/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland

8.

275/OW/2015

3 czerwca 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Bożenie Łoteckiej

9.

276/OW/2015

3 czerwca 2015 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Krystynie Śliż

10.

277/Fn/2015

3 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015,

11.

278/ZOOiW/2015

3 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
278_ZOOiW_formularz oferty.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 2 do oferty - Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 3 do oferty - Oświadczenie że władza rodzicielska nie została odebrana.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 4 do oferty - Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 6a 6b 6c do oferty - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 7 do oferty - Oświadczenie_rękojmia należytego sprawowania opieki.rtf.pdf
278_ZOOiW_Zał. nr 10 do oferty - Oświadcz._zgoda na przetwarzanie danych osob.rtf.pdf

12. 279/ZK/2015 8 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej – Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Wodnego
13. 280/Fn/2015 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
14. 281/Fn/2015 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
15. 282/OW/2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
16. 283/Or/2015 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. ewidencji dróg i obiektów mostowych w Wydziale Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

17.

284/PMS/2015

11 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

18.

285/Fn/2015

12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

19.

286/GNP/2015

15 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 2062/1 k.m. 12, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Koźle na zapleczu budynku przy ul. Piramowicza 5, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału.

20.

287/GNP/2015

15 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem 1487/20 i działki oznaczonej numerem 1487/21 położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1487/4 w obrębie Kędzierzyn.

21.

288/GNP/2015

15 czerwca 2015 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi, oznaczonej jako działka nr 3417/12,będąca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

22.

289/Or/2015

16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania koncepcji projektu programu zmniejszenia zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle.

23.

290/OW/2015

16 czerwca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Szendzielorz do zastępowania dyrektora ZSM nr 4 w KK w przypadku nieobecności Dyrektora.

24.

291/GNP/2015

16 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położnego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Koszykowej 21 A,B,C

25.

292/DG/2015

16 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia przebiegu linii komunikacyjnej nr 10, na której wykonywane są przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przewozy regularne osób w granicach administracyjnych gmin Kędzierzyn-Koźle i Reńska Wieś

26.

293/DG/2015

16 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na liniach nr 1,3,4,6,9,10 i 13 komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w granicach administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle
293_DG_linia nr 1 - do azot_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 1 - do kozle_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 3 - do blachowni_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 3 - do cmentarza_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 4 - do glubczycka_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 4 - do miarki_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 6 - do glubczycka_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 6 - do rogow_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 9 - do partyzantow_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 9 - do slawiecice_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 10 - do blachownii_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 10 - do debowa_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 13 - do blachownii_nl_01.07.2015.pdf
293_DG_linia nr 13 - do kozle_pkp_nl_01.07.2015.pdf

27.

294/GNP/2015

16 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Gwardii Ludowej 1/I

28.

295/Fn/2015

17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015.

29.

296/Fn/2015

17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015.

30.

297/GNP/2015

17 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kozielskiej 6/IV.

23.

298/GNP/2015

17 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

24.

299/GNP/2015

18 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Jurija Gagarina 2e/8

25.

300/PMS/2015

18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 03 czerwca 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki rehabilitacyjnej w latach 2015-2016 objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016

26.

301/PMS/2015

18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 09 czerwca 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016

27. 302/GNP/2015 18 czerwca 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia w rejonie ul. Przyjaźni, oznaczonej jako działka nr 309/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
28. 303/Fn/2015 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
29. 304/Fn/2015 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
30. 305/Or/2015 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w związku z obniżeniem w okresach rozliczeniowych obejmujących sierpień i grudzień 2015 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tych okresach rozliczeniowych świąt przypadających w innych niż niedziela dniach wolnych od pracy
31. 306/PMS/2015 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu socjalnego
załącznik
32.

307/Fn/2015

25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

33.

308/AKW/2015

25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu instytucjonalnej kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

34.

309/Or/2015

25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. kształtowania zieleni miejskiej – Ogrodnika Miejskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2

35.

310/Or/2015

25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska Aplikantów w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu
załącznik 1
załącznik 2

36.

311/Or/2015

25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. patologii społecznych w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2

37.

312/Or/2015

25 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków połączonego ze stanowiskiem Zastępcy Kierownika Wydziału - Architekta Miejskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2

38.

313/Or/2015

26 czerwca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

39.

314/Fn/2015

26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

40.

315/Fn/2015

26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

41.

316/OSR/2015

26 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku

42.

317/GNP/2015

26 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1235/10 k.m.7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

43. 318/OW/2015 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w sprawie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz określenia zasad jej działania
44. 319/GNP/2015 30 czerwca 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia w rejonie ul. Przyjaźni, oznaczonej jako działka nr 309/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
45. 320/GNP/2015 30 czerwca 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w zawiązku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławęcice przy ul. Szczęśliwej, oznaczonej jako działka nr 671/11, stanowiącej własność osób fizycznych
46. 321/OW/2015 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Panu Wojciechowi Czapli
47. 322/PMS/2015 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób oczekujących na tymczasowe pomieszczenie

załącznik do zarządzenia dostępny w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
48. 323/GNP/2015 30 czerwca 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia, oznaczonej jako działki nr 602/750 i nr 602/372,stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Czerwiec 2015 - część VII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-06-03 14:51:34 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-07-03 07:19:24 
Statystyki  »   Szczegóły  »