Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Sierpień 2015 - część IX

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  IX
daty skrajne: 1 do 31 sierpnia 2015 roku

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

389/Fn/2015

3 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

2.

390/Fn/2015

3 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załączniki

3.

391/Fn/2015

3 sierpnia 2015 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
391_Fn_dochody _Wzór Nr 1.pdf
391_Fn_ wydatki _Wzór Nr 2.pdf
391_Fn_wynagrodzenia 2016r. _Wzór Nr 3.pdf
391_Fn_przewidywane wynagrodzenie _Wzór Nr 4.pdf
391_Fn_zakłady budżet. _Wzór Nr 5.pdf
391_Fn_ IK _Wzór Nr 6.pdf
391_Fn_ inwestycje _Wzór Nr 7.pdf
391_Fn_ remonty _Wzór Nr 8.pdf
391_Fn_WPF_ Wzór Nr 9.pdf

4.

392/GNP/2015

3 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 3129 położona w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kędzierzyn w rejonie ul. Jodłowej

5.

393/OW/2015

3 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”

6.

394/GNP/2015

3 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 45
załącznik

7. 395/Or/2015 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko
Podinspektora ds. promocji miasta w Biurze Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta
załącznik 1
załącznik 2
8. 396/GNP/2015 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Alei Armii Krajowej, oznaczonej jako działka nr 1882/12, stanowiącej własność spółki
9. 397/PMS/2015 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 30 czerwca 2015r.
10. 398/Or/2015 7 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia Markowi Panethowi – Zastępcy Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków – Architektowi Miejskiemu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 5 000 zł.
11. 399/Or/2015 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2
12. 400/PMS/2015 10 sierpnia 2015 r. uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia i ustalenia zadań, określenia trybu powoływania i odwoływania jej członków oraz zasad działania Konwentu Seniorów oraz zarządzenie w sprawie powołania Konwentu Seniorów
13. 401/Fn/2015 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015.
14. 402/Fn/2015 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
15. 403/GNP/2015 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Grunwaldzkiej
16. 404/GNP/2015 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice, przy ul. Szczęśliwej
17. 405/GNP/2015 11 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu , zatwierdzenia i ogłoszenia, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kędzierzynie-Koźlu, w rejonie ul. Doktora Judyma
załącznik
18. 406/PMS/2015 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony
załącznik
19. 407/Fn/2015 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
20. 408/Fn/2015 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
21. 409/Or/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
załącznik
22. 410/GNP/2015 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego nieruchomość gruntową zabudowaną przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego
załącznik
23. 411/GNP/2015 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Aroniowej, oznaczonej jako działka nr 2203/29, stanowiącej własność osób fizycznych
24. 412/PMS/2015 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 763/PMS/2012 z dnia 04.04.2012 r. w sprawie zatwierdzenia obowiązujących w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia wzorów druków wniosków i formularzy dotyczących spraw mieszkaniowych
załącznik
25. 413/OW/2015 18 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Ewie Matczak dyrektorowi jednostki
budżetowej - Żłobek Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu oraz filii żłobka pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle
26. 414/OSR/2015 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 03 sierpnia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 388/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upoważnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku
27. 415/Fn/2015 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015;
28. 416/Fn/2015 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015;
29. 417/Fn/2015 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015;
30. 418/Fn/2015 21 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015;
31. 419/GNP/2015 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle, oznaczonej jako działka nr 647/174, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej;
32. 420/GNP/2015 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn, przy ul. Aroniowej
33. 421/GNP/2015 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Cisowa
34. 422/GNP/2015 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na stanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na działkach o numerach 685/1 i 687/6 w obrębie ewidencyjnym Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Stoczniowców, będących przedmiotem własności Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A.
35. 423/GNP/2015 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ul. Niezdrowickiej
36.

424/Fn/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
424_Fn_Sprawozdanie za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 1 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 2 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 3 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 4 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 5 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 6 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 7 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 8 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 9 za I półrocze 2015.pdf
424_Fn_Załącznik Nr 10 za I półrocze 2015.pdf

37.

425/Fn/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku
425_Fn_Informacja o WPF za I półrocze 2015.pdf
425_Fn_Zał. Nr 1 - za I półrocze 2015.xlsx
425_Fn_Zał. Nr 2 - Zmiany przedsięwzięć do WPF 2015r.xls

38.

426/Fn/2015

28  sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

39.

427/Fn/2015 

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

40.

428/GNP/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 863/106 k.m. 5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Józefa Bema
załącznik

41.

429/OW/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Czapli dyrektorowi jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu – pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle

42.

430/OW/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Pani Marii Kalbrun dyrektorowi jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu – pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle

43.

431/GNP/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia przebiegu linii komunikacyjnej nr 15, na której wykonywane są przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przewozy regularne osób w granicach administracyjnych gminy Kędzierzyn-Koźle

44.

432/DG/2015

28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na liniach nr 1, 3, 4, 5, 9, 13 i 15 komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w  Kędzierzynie-Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w granicach administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle
432_DG_1 - do azot z objazdem 01.09.2015.pdf
432_DG_1 - do kozla z objazdem 01.09.2015.pdf
432_DG_3 - do elektrowni_01_09_2015_nl.pdf
432_DG_3 - do kuzniczki_01_09_2015_nl.pdf
432_DG_4 - do kedzierzyna od_01_09_2015.pdf
432_DG_4 - do kozla od_01_09_2015.pdf
432_DG_5 - do partyzantow_01_09_2015_nl.pdf
432_DG_5 - do slawiecic_01_09_2015_nl.pdf
432_DG_9 - do partyzantow_01_09_2015(1).pdf
432_DG_9 - do slawiecic_01_09_2015.pdf
432_DG_13 - do elektrowni_01_09_2015.pdf
432_DG_13 - do kozle PKP_01_09_2015.pdf
432_DG_15 - do kozle pks_01_09_2015.pdf
432_DG_15 - do slawiecic_01_09_2015.pdf

45.

433/Or/2015

31 sierpnia 2015 r.

w sprawie utworzenia zespołu doradczego Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle pod nazwą Rada Gospodarcza i nadania jej RegulaminuREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Sierpień 2015 - część IX 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-08-05 11:01:37 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-09-02 10:44:31 
Statystyki  »   Szczegóły  »