Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wrzesień 2015 - część X

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  X
daty skrajne: 1 do 30 września 2015 roku

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

434/Or/2015

1 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji” z siedzibą w Baszcie przy ul. Kraszewskiego 5 b  w Kędzierzynie-Koźlu zwanego dalej Muzeum
załącznik 1
załącznik 2

2.

435/Fn/2015

1 września 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

3.

436/Fn/2015

2 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

4.

437/Fn/2015

2 września 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

5.

438/PMS/2015

2 września 2015 r.

w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów  zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu
załącznik

6.

439/GNP/2015

2 września 2015 r. 

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi, oznaczonej jako działka nr 3417/12,stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

7.

440/GNP/2015

2 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kłodnica w przy ul. Jagiellońskiej, oznaczoną jako działka nr 771/2

8.

441/Or/2015

2 września 2015 r.

w sprawie zmian w składach obwodowych komisji ds. referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
załącznik

9.

442/Or/2015

2 września 2015  r.

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji do spraw referendum w Kędzierzynie-Koźlu w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum

10.

443/OW/2015

4 września 2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu kontroli wewnętrznej w placówkach oświatowych i żłobkach Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz w gminnej jednostce organizacyjnej właściwej ds. obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej tych placówek
załącznik 1
załącznik 2

11.

444/Fn/2015

7 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

12.

445/Fn/2015

7 września 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

13.

446/OW/2015

7 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia Pani  Małgorzaty Pawlaczek do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

14.

447/PMS/2015

8 września 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 28 sierpnia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 39/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2015 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 385/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2015 r.
załącznik 1
załącznik 2

15.

448/Fn/2015 

9 września 2015 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

16.

449/Fn/2015 

9 września 2015 r. 

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik nr 1
załącznik nr 2

17.

450/Or/2015

9 września 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
załącznik

18. 451/Or/2015 10 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu ustalania opłat odpowiadających ponoszonym przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu do tej informacji, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji formę wskazaną we wniosku
19. 452/GNP/2015 10 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy Królowej Jadwigi
20. 453/GNP/2015 10 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Koźle przy Piastowskiej
21. 454/Fn/2015 11 września 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
22. 455/GNP/2015 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1028/1 km 5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Powstańców
załącznik
23. 456/GNP/2015 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3005/2 i działka nr 1986/1 km 11, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle, w rejonie ul. Marii Konopnickiej
24. 457/GNP/2015 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1106/2 km 8, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, przy ul. Karola Szymanowskiego
25. 458/GNP/2015 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2686/27 km 4, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, przy ul. Karola Szymanowskiego
26. 459/GNP/2015 15 września 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
27. 460/Fn/2015 18 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
28. 461/Fn/2015 18 września 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
29. 462/GNP/2015 18 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 212/8 km 1, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Lenartowice, w rejonie ul. Nowowiejskiej
załącznik
30. 463/GNP/2015 18 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 1576/12, 1576/13, 1576/18 i 1576/19 km 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle, w rejonie ul. Jana Kochanowskiego
31. 464/Or/2015 21 września 2015 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 28 października 2015 r.
załącznik
32. 465/Or/2015 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle na podstawie umowy o pracę
załącznik 1
załącznik 2
33. 466/KST/2015 22 września 2015 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
załącznik
34. 467/Or/2015 22 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
35. 468/ZK/2015 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle radiofonicznej drużyny alarmowania (RDA)

36.

469/Fn/2015

22 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

37.

470/Fn/2015

22 września 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

38.

471/Fn/2015

25 września 20115 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

39.

472/Fn/2015

25 września 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

40.

473/OW/2015

25 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia Pani  Doroty Słotwińskiej   do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

41.

474/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy Koszykowej 21A,B,C

42.

475/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych Kędzierzynie-Koźlu, w budynkach przy ulicach: Elizy Orzeszkowej 2,4,6,8,10, Pamięci Sybiraków 17 i Życzliwej 11

43.

476/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym, położony w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Jana Matejki 18,20
załącznik

44.

477/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Cisowa przy ul. Aleksandra Fredry

45.

478/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Azoty przy Ludwika Waryńskiego

46.

479/GNP/2015

25 września 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 409/7 km 2, położonej
w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Sławięcice, przy ul. Edwarda Dembowskiego

47.

480/GNP/2015 

25 września 2015 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle przy ul. Przytulnej, oznaczonej jako działka nr 1442/9, stanowiącej własność osób fizycznych

48.

481/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Starej

49.

482/GNP/2015

25 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Koźle przy ul. Gazowej

50.

483/GNP/2015 

25 września 2015 r. 

projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 698/1 km 5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Blachownia, przy ul. Zwycięstwa

51.

484/GNP/2015

25 września 2015 r. 

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy Juliana Tuwima 14, 16

52.

485/GNP/2015

25 września 2015 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym  stanowiącym w całości przedmiot najmu, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położoną w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Głubczyckiej 5D
załącznik

53.

486/GNP/2015

29 września 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 9

54.

487/GNP/2015

29 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy: Karola Szymanowskiego 51 A,B,C, oraz udzielenia bonifikaty

55.

488/Fn/2015

29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
56.

489/Fn/2015

29 września 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
57.

490/Fn/2015

30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
58.

491/Fn/2015

30 września 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wrzesień 2015 - część X 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-09-07 10:46:38 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-11-04 13:59:33 
Statystyki  »   Szczegóły  »