Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Październik 2015 - część XI

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  XI
daty skrajne: 1 do 31 października 2015 roku

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

492/GNP/2015

1 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Powstańców

2.

493/GNP/2015

1 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/32 k.m. 12, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Janusza Meissnera

3.

494/GNP/2015

1 października 2015 r. 

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica przy ul. Grzybowej, oznaczonej jako działka nr 647,stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki akcyjnej

4.

495/BIO/2015

2 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie  zamieszczania i aktualizacji danych oraz obsługi zgłoszeń w Kędzierzyńsko-Kozielskim Systemie Ewidencji i Oceny Zagrożeń

5. 496/Fn/2015 2 października 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
6. 497/Or/2015 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
załącznik
7. 498/GNP/2015 6 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zofii 3
załącznik
8. 499/ZOOiW/2015  8 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle   
499_ZOOiW_formularz oferty.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 2 do oferty - Dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 3 do oferty - Oświadczenie że władza rodzicielska nie została odebrana.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 4 do oferty - Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 6a 6b 6c do oferty - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 7 do oferty - Oświadczenie_rękojmia należytego sprawowania opieki.rtf
499_ZOOiW_Zał. nr 10 do oferty - Oświadcz._zgoda na przetwarzanie danych osob.rtf
9. 500/Fn/2015 8 października 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
10. 501/Fn/2015 12 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
11. 502/Fn/2015 12 października 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
12. 503/GNP/2015 12 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym, położony w budynku przy ul. Leszka Białego 5
załącznik
13. 504/PMS/2015 12 października 2015 r. w sprawie nadania  lokalowi socjalnemu statusu lokalu wynajmowanego na czas nieoznaczony
14. 505/PMS/2015 12 października 2015 r. w sprawie nadania  pomieszczeniu tymczasowemu statusu lokalu socjalnego
15. 506/OW/2015 12 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia Pani  Bożeny Wojciechowskiej do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
16. 507/GNP/2015 12 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym, położony w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Aleksandra Głowackiego 9,9A,9B
załącznik
17. 508/GNP/2015 12 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 210/GNP/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sprawowania trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych
18. 509/BIO/2015 12 października 2015 r. w sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik do zarządzenia dostępny w Biurze Informatyki i Ochrony Informacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
19. 510/MZBK/2015 12 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wynajmowania lokali użytkowych oraz stawek wywoławczych czynszu za najem tych lokali
20. 511/GNP/2015 12 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 368/5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice przy ul. Walerego Wróblewskiego.
21. 512/GNP/2015 12 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice, przy ul. Szczęśliwej.
22. 513/Or/2015 13 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
23. 514/Or/2015 13 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
24. 515/KST/2015 13 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 polegającego na zorganizowaniu Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015”.
25. 516/OW/2015 13 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu
26. 517/GNP/2015 13 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w budynkach przy ulicach: Koszykowej 17A,B,C i Piastowskiej 2
załącznik
27.

518/Fn/2015

14 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015

28.

519/Fn/2015

14 października 2015 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

29.

520/KST/2015

16 października 2015 r.

w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
520_KST_p.konsultowanej uchwały.pdf   
520_KST_uzasadnienie do p. uchwały.pdf   
520_KST_zał. do p.uchwały_Statut Rady Seniorów.pdf   

30.

521/IRE/2015

16 października 2015 r.

w sprawie udostępnienia latarń na cele reklamowe

31.

522/PMS/2015

16 października 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu

32.

523/PMS/2015

19 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia listy lokali mieszkalnych wymagających remontu na koszt przyszłego najemcy

33.

524/GNP/2015 

19 października 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia konkursu studialnego /nierealizacyjnego/ na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.n. ”Rewitalizacja zespołu zamkowego w Koźlu na cele turystyczne” oraz powołania Zespołu Sądu Konkursowego
załącznik

34.

525/PMS/2015

19 października 2015 r.

w sprawie nadania lokalowi wynajmowanemu na czas nieoznaczony  statusu lokalu socjalnego

35.

526/GNP/2015

19 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokale użytkowe przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym, położone w Kędzierzynie-Koźlu, w budynkach przy ulicach: 24 Kwietnia 23 i Rynek 12
załącznik

36.

527/GNP/2015

19 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w budynkach przy ulicy: Juliusza Słowackiego 2,4,6,8,10, Dąbrowszczaków  3A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 5A,B,C, 7A,B,C, oraz udzielenia bonifikaty

37.

528/GNP/2015

19 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy: Juliusza Ligonia 24,26,28,30,32, oraz udzielenia bonifikaty

38.

529/GNP/2015

19 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy Żeglarskiej 11/4

39.

530/GNP/2015

20 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Władysława Grabskiego 14/23

40.

531/GNP/2015

20 października 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości zabudowanej położonej Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Rybarze 5

41.

532/GNP/2015

20 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, w rejonie ul. Grunwaldzkiej, oznaczoną jako działka  1488/3
załącznik

42. 533/OW/2015 21 października 2015 r.  w sprawie wyznaczenia Pana  Grzegorza Baczyńskiego do zastępowania dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
43. 534/Fn/2015 21 października 2015 r.  w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
44. 535/Fn/2015 21 października 2015 r.  w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
45. 536/Or/2015 22 października 2015 r.  w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
46. 537/AKW/2015 22 października 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Kędzierzyn-Koźle
537_AKW_Załacznik do zarządzenia karta audytu.pdf
537_AKW_Załącznik do karty audytu.pdf
47. 538/Or/2015 23 października 2015 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
48. 539/OSR/2015 26 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku
 49. 540/GNP/2015
 26 października 2015 r.  w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Cisowa
50. 541/GNP/2015 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn, przy ul. Aroniowej
51. 542/GNP/2015 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 1487/20 i 1487/21, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn, będącej własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1487/4 w obrębie Kędzierzyn
52. 543/ZK/2015 27 października 2015 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w gminie Kędzierzyn-Koźle
53. 544/MOPS/2015 28 października 2015 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 w Kędzierzynie-Koźlu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
544_MOPS_2. informacja o konsultacjach.pdf
544_MOPS_3. projekt uchwały.pdf
544_MOPS_4. Strategia dla Gminy Kędzierzyn-Koźle [30.08.2 015] 2 wersja.pdf
544_MOPS_5._formularz konsultacji.pdf
54. 545/Or/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
545_Zał_1_Schemat struktury organizacyjnej UM_28.10.2015.pdf
55. 546/Fn/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
56. 547/Fn/2015 28 października 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
57. 548/DG/2015 28 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na liniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 12, 13, 15, N, A, B, C, D i E komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w granicach administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle
548_DG_5 - PARTYZANTOW 21_09.pdf
548_DG_5 - SLAWIECICE 21_09.pdf
548_DG_6 - do glubczycka_01_09_2015.pdf
548_DG_6 - do rogi_01_09_2015.pdf
548_DG_7 - do azot NL.pdf
548_DG_7 - do blachowni NL.pdf
548_DG_8 - do elektrowni NL.pdf
548_DG_8 - do pogorzelca NL.pdf
548_DG_9 - do partyzan_01.10.2015.pdf
548_DG_9 - do slaw_01.10.2015.pdf
548_DG_12 - do piastow NL.pdf
548_DG_12 - do rogow NL.pdf
548_DG_13 - do elektrowni_01_09_2015.pdf
548_DG_13 - do kozle PKP_01_09_2015.pdf
548_DG_15 - do koźla_01.10.2015.pdf
548_DG_15 - do sławięcic_01.10.2015.pdf
548_DG_A - Azoty - Cmentarz.pdf
548_DG_A - Cmentarz - Azoty.pdf
548_DG_B - do cmentarza_30-02.pdf
548_DG_B - do partyzantów_30-02.pdf
548_DG_C - do cmentarza_30-02.pdf
548_DG_C - do piastów_30-02.pdf
548_DG_D - do kobylic_30-02.pdf
548_DG_D - do kozle PKP_30-02.pdf
548_DG_E - do cmentarza_31-01.pdf
548_DG_E - do slawiecic_31-01.pdf
548_DG_N - koźle - azoty - sławięcice NL.pdf
548_DG_N - sławięcice - azotor - koźle pkp NL.pdf
58.

549/ZOOiW/2015

29 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w sprawie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz określenia zasad jej działania    

59.

550/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego            w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy: Wyzwolenia 28,30,32, oraz udzielenia bonifikaty

60.

551/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy: Jordanowskiej 3A, oraz udzielenia bonifikaty

61.

552/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy: Głównej 10, oraz udzielenia bonifikaty

62.

553/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych            w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy: Aleksandra Głowackiego 5, oraz udzielenia bonifikaty

63.

554/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie ustalenia ceny do V przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ul. Niezdrowickiej

64.

555/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle przy ul. Głównej, oznaczonej jako działka nr 1304/11, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

65.

556/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi, oznaczonych jako działki nr 3417/163 i nr 3417/164, stanowiących własność osoby fizycznej

66.

557/GNP/2015

30 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków składanych w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A

67.

558/GNP/2015

30 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia konkursu studialnego /nierealizacyjnego/ na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.n. „Rewitalizacja zespołu zamkowego w Koźlu na cele turystyczne” oraz powołania Zespołu Sądu KonkursowegoREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Październik 2015 - część XI 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-10-05 09:57:07 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-11-30 10:49:37 
Statystyki  »   Szczegóły  »