Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Listopad 2015 - część XII

  REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  XII
daty skrajne: 1 do 30 listopada 2015 rok
u

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

559/ZOOiW/2015

2 listopada 2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert  w sprawie wyboru dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle    

2. 560/Or/2015 3 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 28 października 2015 r.
3. 561/Or/2015 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
4. 562/GNP/2015 3 listopada 2015 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Azoty w rejonie ul. Jordanowskiej, oznaczonej jako działka nr 12/15,stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
5. 563/PMS/2015 3 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu socjalnego
załącznik
6. 564/Fn/2015 3 listopada 2015 r. z dnia w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
7. 565/KST/2015 3 listopada 2015 r. z dnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. poprzez organizację Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015”
8. 566/Fn/2015 4 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
9. 567/Fn/2015 4 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
10. 568/KST/2015 5 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 565/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary  2015” 
załącznik
11. 569/BIO/2015 9 listopada 2015 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik do zarządzenia dostępny w Biurze Informatyki i Ochrony Informacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
12. 570/OW/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Gajewskiego - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
13. 571/OW/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Zawadzkiego - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
14. 572/OW/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Franciszkiewicz - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
15. 573/OW/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyna Owsińska - nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
16. 574/Fn/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
17. 575/Fn/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
18. 576/Fn/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2016 rok
576_Fn_II.0. Projekt uchwały budżetowej 2016.pdf
576_Fn_II.1. Załacznik Nr 1 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.4. Załącznik Nr 4 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.5. Załącznik Nr 5 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.6. Załacznik Nr 6 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.7. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_II.8. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_III. Uzasadnienie do projektu uchwały 2016.pdf
576_Fn_IV.0. Wykaz materiałów informacyjnych 2016.pdf
576_Fn_IV.1. Subwencje M.F. 2016.pdf
576_Fn_IV.2. Dotacje 2016 OUW.pdf
576_Fn_IV.3. Dotacje 2016 KBW.pdf
576_Fn_IV.4. Wynagrodzenia 2016.pdf
576_Fn_IV.5. Wykaz zadań remontowych w 2016r.pdf
576_Fn_IV.6. Zobowiązania finansowe gminy w nadchodzącym roku budżetowym 2016.pdf
576_Fn_IV.7. Należności gminy pozostałe do zapłaty (Rb-27S ).pdf
19. 577/Fn/2015 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej
577_Fn_VI.0. Projekt uchwały WPF i objaśnienie.pdf
577_Fn_VI.1. Załącznik Nr 1 WPF.pdf
577_Fn_VI.2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
20. 578/KST/2015 13 listopada 2015 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2016
578_KST_2.projekt konsultowanej uchały_GPPiRPAiN 2016.pdf   
578_KST_3.projekt Gminny PROGRAM PiRPAiN 2016.pdf   
21. 579/Fn/2015 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
22. 580/Fn/2015 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
23. 581/GNP/2015 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na działkach oznaczonych numerami 2268/35 i 2268/27 położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2268/25 w obrębie Koźle
24. 582/GNP/2015 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 403/6 km 2, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Sławięcice, przy ul. Ks. Amanda Droni
25. 583/MOSiR/2015 19 listopada 2015 r. w sprawie cen za uczestnictwo w programie „Dla Rodziny Trzy Plus” realizowanym w obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
26. 584/MOSiR/2015 19 listopada 2015 r. w sprawie cen za uczestnictwo w programie „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora” realizowanego w obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
27. 585/OW/2015 23 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Annie Bukańskiej-Ślązak
28. 586/PMS/2015 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 30 września 2015 r.
29. 587/Fn/2015 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015
30. 588/Fn/2015 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2015, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
31. 589/OSR/2014 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku
32. 590/GNP/2015 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 1045, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, w rejonie ul. Elewatorowej
33. 591/GNP/2015 27 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi
załącznik
34. 592/GNP/2015 27 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ul. Szczęśliwej
35. 593/PMS/2015 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu powoływania i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu
36. 594/GNP/2015 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 3182/3 km 7 będącej własnością osoby fizycznej, na nieruchomość składającą się z działki nr 3162/3 km 7, stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Gajowej, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu
załącznik
37. 595/MOSiR/2015 30 listopada 2015 r. w sprawie korzystania w dniu 6 grudnia 2015 r. z lodowisk zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej i ul. 9 Maja znajdujących się w administrowaniu  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
38. 596/MOSiR/2015 30 listopada 2015 r. w sprawie korzystania w dniu 6 grudnia 2015 r. z Krytej Pływalni zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Jana Pawła II 31 znajdującej się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
39. 597/MOSiR/2015 30 listopada 2015 r. w sprawie bezpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież uczącą się w dniach 23.12.2015 – 06.01.2016  z lodowisk znajdujących się w administrowaniu   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Listopad 2015 - część XII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-11-02 15:32:49 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2018-12-12 11:38:31 
Statystyki  »   Szczegóły  »