Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Nazwa usługi/procedury:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o zaświadczenie
  2. dowód osobisty osoby składającej wniosek – jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek osobiście w USC

Opłaty skarbowe:

38 zł - zaświadczenie

płatne na rachunek Urzędu Miasta:
PKO BP S.A. Oddział Kędzierzyn-Koźle nr: 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
lub bezpośrednio u pracownika załatwiającego sprawę ( pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa)
albo w kasie Urzędu Miasta przy ul. Grzegorza Piramowicza 32

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub listownie.
Zaświadczenie wydawane jest w terminie:

  • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli wniosek  został złożony do USC, w którym znajdują się  akty stanu cywilnego wnioskodawcy w formie papierowej,
  • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli wniosek został złożony do USC, który nie posiada aktów stanu cywilnego wnioskodawcy w formie papierowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Władysława Planetorza 2
pok. 11 tel. 077 40-50-344

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskie w terminie 14 dni od doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Formularz(e) do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym pobierz »

Wniosek on-line:

BrakREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-12-22 12:30:01 
Przygotował: Elżbieta Fiołek 
Odpowiedzialny: Elżbieta Fiołek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-20 09:24:47 
Statystyki  »   Szczegóły  »