Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Kwiecień 2016 - część XVII

                       
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  XVII
daty skrajne: 1 do 30 kwietnia 2016 roku

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

795/OSR/2016

6 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
załącznik

2. 796/Or/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. zbywania gruntów niezabudowanych oraz pierwokupu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle
załącznik 1
załącznik 2
3. 797/GNP/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Miejsce Kłodnickie przy ul. Kukułczej
4. 798/GNP/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Koźle przy ul. Piastowskiej
5. 799/GNP/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica w rejonie ul. Mikołaja Goltberga, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
6. 800/GNP/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy Alei Róż, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
7. 801/GNP/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 1844, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie ewidencyjnym Koźle, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A.
8. 802/Fn/2016 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
9. 803/Fn/2016 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
10. 804/Fn/2016 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
11. 805/KST/2016 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym wypłacanych w 2016 roku
12. 806/BIO/2016 8 kwietnia 2016 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony
13. 807/BIO/2016 8 kwietnia 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
14. 808/BIO/2016
8 kwietnia 2016 r.
 w sprawie wprowadzenia dokumentu - Analiza, szacowanie i zarządzenie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
15.  809/GNP/2016 8 kwietnia  2016 r.
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w budynkach przy ulicach: Alei Jana Pawła II 3,3A, Józefa Piłsudskiego 2B, Piastowskiej 61A,B,C,D,E,F
załącznik
16.  810/GNP/2016  8 kwietnia  2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu użytkowego, położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ulicy Piastowskiej 58A
załącznik
17. 811/GNP/2016
8 kwietnia 2016 r.
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ulicy Władysława Reymonta 4
załącznik
18. 812/GNP/2016 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny do V przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
19. 813/GNP/2016 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zwrotu na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego darowizny prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1043/7 oraz działki nr 1042/3, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Dr. Judyma, w obrębie Kędzierzyn
20. 814/KST/2016 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2016 roku
21. 815/OSR/2016 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2016 roku
załącznik
22. 816/KST/2016 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap II
23. 817/PMS/2016 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 31 marca 2016 r.
24. 818/OSR/2016 18 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
projekt konsultowanej uchwały
formularz składania uwag
25. 819/GNP/2016 18 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od ceny sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy ul. Jerzego Góreckiego, zbywanej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
26. 820/Fn/2016 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
27. 821/Fn/2016 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
28. 822/KST/2016 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap III
29. 823/GNP/2016 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie  i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w budynkach przy ulicy: Tadeusza Kościuszki 43, Piotra Skargi 57,59,61,63, Grzegorza Piramowicza 3, Władysława Grabskiego 17 oraz udzielenia bonifikaty
30. 824/GNP/2016 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w budynkach przy ulicy: Grzegorza Piramowicza 3, 6, Anny 7, Jana Matejki 8, Piastowskiej 2, Henryka Wieniawskiego 2A,B,C oraz udzielenia bonifikaty
31. 825/GNP/2016 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu  w budynku przy ulicy Juliana Tuwima 6a oraz udzielenia bonifikaty
32. 826/GNP/2016 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy Wyzwolenia 17,19 oraz udzielenia bonifikaty
33. 827/Fn/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
34. 828/Fn/2016 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
35. 829/Or/2016 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
36. 830/GNP/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 720/GNP/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 671/38, nr 671/52, nr 671/46 i nr 671/49, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice, będącej własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki nr 671/37, nr 671/47 i nr 671/51, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Sławięcice
37.  831/GNP/2016  28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1176 km 8, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, w rejonie ul. Błonie
załącznik
38. 832/KST/2016  28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku
39. 833/KST/2016
 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
40. 834/GNP/2016  28 kwietnia 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka nr 173/2,stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej
41. 835/Or/2016 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia w 2017-2018 r. zamówień publicznych na  określone dostawy i usługi przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz wyznaczenia jednostki właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tych zamówień
42. 836/IPM/2016 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie procedury oraz zasad przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
43. 837/MBP/2016
28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
44. 838/MOK/2016
28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
45. 839/Muzeum/2016  28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji
46. 840/Fn/2016
29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
47. 841/Fn/2016  29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Kwiecień 2016 - część XVII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-04-07 14:42:53 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-08-08 10:35:28 
Statystyki  »   Szczegóły  »