Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXVII w dniu 31 marca 2016 r.
 Uchwała Nr XXVII/214/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XXVII/215/16 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez PCC Energetyka Blachownia Spółka z o.o., w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 Uchwała Nr XXVII/216/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVII/217/16 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2016 roku”
 Uchwała Nr XXVII/218/16 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 Załącznik - Uchwała Nr XXVII/218/16 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 Uchwała Nr XXVII/219/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXVII/220/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w celu dofinansowania realizacji zadań związanych z prowadzeniem niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 Uchwała Nr XXVII/221/16 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta
 Uchwała Nr XXVII/222/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
 Uchwała Nr XXVII/223/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 - Uchwała Nr XXVII/223/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 - Uchwała Nr XXVII/223/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XXVII/224/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVII/225/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVII/226/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Urbanistyki, Architektury i Środowiska Naturalnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXVII w dniu 31 marca 2016 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-04-08 10:31:30 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-08 10:31:54 
Statystyki  »   Szczegóły  »