Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Lipiec 2016 - część XX

                       
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  XX
daty skrajne: 1 do 31 lipca 2016 roku

 

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

940/GNP/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1639/1, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Gazowej

2.

941/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Damiana Szyszko - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

3.

942/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Szymańskiej-Kolasy - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4.

943/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Roksany Maj - nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5.

944/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Andryszczak - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6.

945/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Zoremby - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7.

946/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Struś - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8.

947/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Haliny Staszewskiej – nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9.

948/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Krzyk - nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10.

949/OW/2016

1 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Nachtmana - nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11.

950/Fn/2016

4 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016

12.

951/KST/2016

4 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r.

13. 952/Fn/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
14. 953/Fn/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
15. 954/GNP/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w budynkach przy ulicy: Ignacego Łukasiewicza 47A,B, Jana Matejki 22, Anny 6 oraz udzielenia bonifikaty
16. 955/GNP/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie  i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ulicy Plebiscytowej 4A,B,C,D oraz udzielenia bonifikaty
17. 956/GNP/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu, w budynkach przy ulicach: Henryka Dąbrowskiego 3, Dąbrowszczaków 3A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 5A,B,C, 7A,B,C, Jana Matejki 31
załącznik
18. 957/KST/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku
19. 958/KST/2016 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. –ETAP II.
20. 959/Or/2016 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
21. 960/Or/2016 6 lipca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w kadencji obejmującej lata 2015-2016
załączniki
22. 961/Fn/2016 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
23. 962/Fn/2016 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa Załącznik1
24. 963/Or/2016 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalisty - Energetyka Miejskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Załacznik1 Załacznik2
25. 964/MZBK/2016 11 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Kozielskiej 16
26. 965/Or/2016 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód związanych z nawałnicą mającą miejsce w dniu 11 lipca 2016 r. w Gminie Kędzierzyn-Koźle
27. 966/Or/2016 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora  ds.  przeprowadzania postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle Załącznik1 Załącznik2
28. 967/GNP/2016 14 lipca 2016 r.  sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia, składającej się z działki nr 602/143, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby prawnej
29. 968/GNP/2016 14 lipca 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia, składającej się z działki nr 602/472, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby prawnej
30. 969/GNP/2016 14 lipca 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica w obrębie ul. Nektarowej, składającej się z działek nr 739/15 i 740/13 oraz udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności działki nr 739/13, stanowiącej własność osoby fizycznej
31.
970/KST/2016
 18.07.2016 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki
 32. 971/Fn/2016  18.07.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
 33. 972/GNP/2016 18.07.2016 r.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  na lata 2016-2018
972_GNP_ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA - PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI.pdf
972_GNP_ZAŁĄCZNIK DO PLANU 2016-2018.pdf
 34. 973/Fn/2016  19.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont
973_Fn_zał nr 1_ZPK 2016.pdf
973_Fn_ zał nr 2_ZPK 2016.pdf
 35. 974/Or/2016  19.07.2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów
 36. 975/GNP/2016 20.07.2016 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego, położonego w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ulicy Jana Brzechwy 76
975_GNP_I przet - Brzechwy_wykaz.pdf
 37. 976/GNP/2016 20.07.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 2804/3 km 8, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, przy ul. Kłodnickiej
 38. 977/GNP/2016  20.07.2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Zygmunta Kuczyńskiego, składającej się z działek nr 3427/43 i 3427/44, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby prawnej
 39.  978/MZBK/2016 20.07.2016 r.
 w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Węgrzynowi - dyrektorowi jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 40. 979/GNP/2016 20.07.2016 r.
 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 588/320 km 5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Blachownia, przy ul. Wyzwolenia
 41.  980/PMS/2016  20.07.2016 r.  w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych
42. 981/Fn/2016 20.07.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
43. 982/Fn/2016 20.07.2016 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
44. 983/MZBK/2016 20.07.2016 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wynajmowania lokali użytkowych oraz stawek wywoławczych czynszu za najem tych lokali
45. 984/GNP/2016 21.07.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym, położony w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ulicy 1 Maja 6A,B,C
984_GNP_zał  do zarządz. 1 Maja .pdf
46. 985/GNP/2016 21.07.2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego lokal użytkowy przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym, położony w Kędzierzynie-Koźlu, w budynku przy ul. Jana Matejki 33
985_GNP_zał. Matejki 33.pdf
47. 986/Fn/2016 22.07.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
48. 987/Fn/2016 22.07.2016 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
49. 988/GNP/2016 22 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu użytkowego  położonego w Kędzierzynie-Koźlu, przy placu Jana Surzyckiego 1A
50. 989/GNP/2016 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Bolesława Limanowskiego, oznaczonej jako działka nr 2052/6, mapa 12, obręb Koźle
51. 990/SRP/2016 26 lipca 2016 r. w sprawie opisu procedur zawierania umów dla zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle realizowanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle objętych projektami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  2014-2020
52. 991/Fn/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
53. 992/Fn/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
54. 993/KST/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
55. 994/GNP/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Piastowskiej 38
56. 995/GNP/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w budynkach przy ulicy: Wąskiej 2A,B, Grunwaldzkiej 46,46A, Dębowej 1,2, Krótkiej 2A,B, Al. Jana Pawła II 39A,B,C,D,E,F,G  oraz udzielenia bonifikaty
57. 996/PMS/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony
996_PMS_Lista  bez adresów.pdf
58. 997/PMS/2016 27 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
997_PMS_załącznik.pdf
59. 998/GNP/2016 28 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie  i ogłoszenie wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu  w budynkach przy ulicy: Józefa Poniatowskiego 4, Tadeusza Kościuszki 45 oraz udzielenia bonifikaty
60. 999/GNP/2016 28 lipca 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Cisowa przy ul. Wiosennej, składającej się z działek nr 605/9 i 610/13, stanowiącej własność osoby fizycznej
61. 1000/KST/2016 29 lipca 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. – etap II


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Lipiec 2016 - część XX 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-07-04 14:20:00 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-08-01 08:36:48 
Statystyki  »   Szczegóły  »