Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXXI w dniu 30 czerwca 2016 r.
 Uchwała Nr XXXI/252/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na 2015 rok
 Uchwała Nr XXXI/253/16 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za rok 2015
 Uchwała Nr XXXI/254/16 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 Załącznik - Uchwała Nr XXXI/254/16 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 Uchwała Nr XXXI/255/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Załącznik - Uchwała Nr XXXI/255/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Uchwała Nr XXXI/256/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. "Międzynarodowe Spotkania Orkiestr Dętych w Kędzierzynie-Koźlu w 2016 roku"
 Uchwała Nr XXXI/257/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle świadczone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie-Koźlu, w okresie od 30 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 Uchwała Nr XXXI/258/16 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Ludwika Waryńskiego 5
 Uchwała Nr XXXI/259/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jana Matejki 33
 Uchwała Nr XXXI/260/16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Kozielskiej 16
 Uchwała Nr XXXI/261/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. w wysokości 80.962,00 zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – ulica Kłodnicka pn. „Montaż sygnalizacji świetlnej w ramach przejścia dla pieszych na ul. Kłodnickiej, skrzyżowanie z ul. Żabieniecką i ul. Szymanowskiego” w miejscowości Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXI/262/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXI/263/16 w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnych miasta Kędzierzyn-Koźle za 1 kilometr przebiegu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXI/264/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
 Uchwała Nr XXXI/265/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik 1 - Uchwała Nr XXXI/265/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik 2 - Uchwała Nr XXXI/265/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XXXI/266/16 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o.
 Uchwała Nr XXXI/267/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
 Uchwała Nr XXXI/268/16 w sprawie skargi na działania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXXI/269/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXI/270/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXXI w dniu 30 czerwca 2016 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-07-07 13:50:43 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-07-07 13:50:59 
Statystyki  »   Szczegóły  »