Lobbing
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późń. zm.)  określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.
Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.
Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.
W Gminie Kędzierzyn-Koźle procedury postępowania określa Zarządzenie nr 974/Or/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów.

Roczna informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Kędzierzyn-Koźle przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - stosownie do wymogu art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późń. zm.).

Rok L.p. Sprawy, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana Podmiot, który wykonywał działalność lobbingową
Forma podjętej działalności lobbingowej
Wpływ podmiotu wykonującego działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie
 2005 -
- -
-
-
 2006 -
- -
-
-
 2007  - -
-
-
-
 2008  - - - - -
 2009  - -
-
-
-
 2010  - - -
- -
 2011  - - -
-
-
 2012  - - - -
-
 2013  - - - -
-
 2014  - - - -
-
 2015  - - - -
-REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Lobbing 
Utworzył: Rafał Kroker 
Data utworzenia: 2016-07-21 08:58:20 
Przygotował: Wojciech Niewiadomski 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Rafał Kroker 
Data modyfikacji: 2016-07-21 09:20:50 
Statystyki  »   Szczegóły  »