Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Sierpień 2016 - część XXI

                       
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VII
lata 2014 – 2018

część  XXI
daty skrajne: 1 do 31 sierpnia 2016 roku

 

Lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

1001/PMS/2016

1 sierpnia 2016 r.

w sprawie pozbawienia statusu lokalu socjalnego

2. 1002/Fn/2016 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
3. 1003/Fn/2016 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
4. 1004/BIO/2016 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat za pomocą HotSpot’ów
5. 1005/Fn/2016 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
6. 1006/Fn/2016 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
7. 1007/GNP/2016 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
8. 1008/OW/2016 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”
9. 1009/Fn/2016 11 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017
1009_Fn_Wzór Nr 1 - dochody 2017r.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 2 - wydatki.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 3 wynagrodzenia 2017.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 4 wynagrodzenia 2016.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 5 zakłady budżetowe.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 6 instytucje kultury.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 7 inwestycje.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 8 remonty.pdf
1009_Fn_Wzór Nr 9 - WPF.pdf
10. 1010/KST/2016 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych
11. 1011/Fn/2016 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
12. 1012/Fn/2016 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
13. 1013/GNP/2016 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 193/5, położoną w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia przy ul. Przyjaźni
14. 1014/GNP/2016 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Astrów
15. 1015/GNP/2016 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn, składającej się z działki nr 2252/14, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby prawnej
16. 1016/GNP/2016 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kędzierzyn przy ul. Kozielskiej, oznaczoną jako działki nr 481/7 i 481/8
załącznik
17. 1017/PMS/2016 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów  zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu
załącznik
18. 1018/GNP/2016 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, składających się z działek nr 647/31 i 647/178, stanowiących użytkowanie wieczyste osoby fizycznej
19. 1019/GNP/2016 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kłodnica przy ul. Jagiellońskiej, oznaczoną jako działka nr 770/6
załącznik
20. 1020/SRP/2016 17 sierpnia 2016 r. w sprawie korekty zapisów w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle” na wniosek Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
załącznik
21. 1021/Fn/2016 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
22. 1022/Fn/2016 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016, w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik
23. 1023/OW/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pana Grzegorza Baczyńskiego do zastępowania dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
24. 1024/KST/2016 22 sierpnia 2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
załącznik
projekt programu współpracy
25. 1025/BIO/2016 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji Systemu Teleinformatycznego”, „Szczególnych wymagań bezpieczeństwa dla systemu informatycznego” oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone”
26. 1026/Fn/2016 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
27. 1027/Fn/2016 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
28. 1028/GNP/2016 25 sierpnia 2016 r. uchylające Zarządzenie Nr 701/GNP/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 lutego 2016.r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 1890/1, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kłodnica przy ul. Mikołaja Goltberga
29. 1029/GNP/2016 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu zawierającego nieruchomość gruntową zabudowaną przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Gazowej, oznaczoną jako działki nr 1820/7 i 2439/9, mapa 15, obręb Koźle
wykaz
30. 1030/DG/2016 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładów jazdy obowiązujących na liniach nr 1, 3, 4, 5, 9, 13 i 15 komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w  Kędzierzynie-Koźlu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w granicach administracyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle
1030_DG_1 - do azot 01.09.2016.pdf
1030_DG_1 - do kozla 01.09.2016.pdf
1030_DG_3 - do blachowni 01.09.2016.pdf
1030_DG_3 - do kuzniczki 01.09.2016.pdf
1030_DG_4 - do glubczycka 01.09.2016.pdf
1030_DG_4 - do kedz 01.09.2016.pdf
1030_DG_5 - do partyzantow_od_21_09_2015_nl.pdf
1030_DG_5 - do slawiecic_od_21_09_2015_nl.pdf
1030_DG_9 - do partyzantow 01.09.2016.pdf
1030_DG_9 - do slawiecic 01.09.2016.pdf
1030_DG_13 - do elektrowni 01.09.2016.pdf
1030_DG_13 - do kozle pkp 01.09.2016.pdf
1030_DG_15 - do koźla_01.10.2015.pdf
1030_DG_15 - do sławięcic_01.10.2015.pdf
31. 1031/Fn/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
32. 1032/Fn/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016
33. 1033/KST/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 roku- etap II
34. 1034/PMS/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w postępowaniach dotyczących:
a) najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony;
b) najmu lokalu socjalnego na podstawie:
- wniosku;
- orzeczenia sądowego ;
c) zamiany lokali i mieszkań niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
d) nawiązania umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przeznajemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
e) wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 K.c.;
f) ponownego nawiązania stosunku najmu
załącznik
35. 1035/Fn/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
1035_Fn_Sprawozdanie za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_inf. o wykonaniu budżetu za I pół.2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 1 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 2 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 3 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 4 za I półrocze 2016..pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 5 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 6 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 7 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 8 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 9 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 10 za I półrocze 2016.pdf
1035_Fn_Załącznik Nr 11 za I półrocze 2016.pdf
36. 1036/Fn/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
załącznik 1
załącznik 2
37. 1037/GNP/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle w rejonie ul. Lasoki, składających się z działek nr 647/32 i 647/135, stanowiących użytkowanie wieczyste osoby fizycznej
38. 1038/GNP/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle w rejonie ul. Lasoki, składającej się z działki nr 647/179, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby fizycznej
39. 1039/GNP/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Cisowa przy ul. Wiosennej
40. 1040/ZD/2016 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży brukowca kamiennego 16-20 cm (z kamienia łamanego), pozyskanego z rozbiórki ulicy Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu
41. 1040A/GNP/2016 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 227/3, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie ewidencyjnym Lenartowice, stanowiąca własność osoby fizycznej, na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle
42. 1040B/GNP/2016 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Kędzierzynie-Koźlu obręb Lenartowice przy ul. Lwa Tołstoja, oznaczoną jako działka nr 90/2


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Sierpień 2016 - część XXI 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-08-02 09:02:47 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-06 09:45:10 
Statystyki  »   Szczegóły  »