Ekofizjografia

Opracowanie ekofizjograficzne  dla gminy  Kędzierzyn-Koźle

1. WSTĘP 3
1.1. Cel i przedmiot opracowania 3
1.2. Materiały wejściowe 3

2. CZĘŚĆ PROBLEMOWA 5
2.1. Rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania środowiska 5
2.1.1. Charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych i ich powiązań 5
2.1.2. Charakterystyka dotychczasowych zmian w środowisku 15
2.1.3. Charakterystyka struktury przyrodniczej obszaru i różnorodności biologicznej 18
2.1.4. Charakterystyka powiązań obszaru z otoczeniem 20
2.1.5. Charakterystyka zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej 23
2.1.6. Charakterystyka walorów krajobrazowych i ich ochrony prawnej 26
2.1.7. Charakterystyka jakości środowiska, jego zagrożeń i ich źródeł 28
2.2. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska 36
2.2.1. Ocena odporności na degradację oraz zdolności do regeneracji 36
2.2.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych 42
2.2.3. Ocena stanu walorów krajobrazowych i możliwości ich kształtowania 43
2.2.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami przyrodniczymi 43
2.2.5. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 45
2.2.6. Ocena stanu środowiska, jego zagrożeń i możliwości ich ograniczenia 46
2.3. Wstępna prognoza dalszych zmian 47
2.4. Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno–przestrzennej 49
2.5. Ocena przydatności środowiska dla różnych rodzajów użytkowania
i zagospodarowania 50
2.6. Określenie uwarunkowań ekofizjograficznych 51
2.6.1. Określenie przydatności poszczególnych terenów dla określonych funkcji 51
2.6.2. Wskazanie terenów cennych przyrodniczo 53
2.6.3. Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska 54

 250 - ekofizjografia - Kędzierzyn K 2006.12.06.pdf
 Załącznik nr 1.jpg
 Załącznik nr 2.jpg


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Ekofizjografia 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2006-12-21 00:00:00 
Przygotował: Krystyna Król 
Odpowiedzialny: Janusz Kaczmarczyk 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-03-19 13:05:02 
Statystyki  »   Szczegóły  »