luty 2007
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
 
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część III
 
daty skrajne: od 1 lutego do 28 lutego 2007r.
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
 
-1-
-2-
-3-
-4-
1.       
1.02.2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego - Zastępcy Kierownika Wydziału Organizacyjnego
2.       
1.02.2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na stanowisko ds. sprzedaży garaży oraz udostępniania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
3.       
1.02.2007r.
sprawie cen za korzystanie z siłowni i sauny na Hali Widowisko-Sportowej „Azoty” w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1 A zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
4.       
5.02.2007r.
w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego na wykonanie usług o szacunkowej wartości nie przekraczającej 60.000 EURO
5.       
5.02.2007r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2007 rok dot. realizacji następujących grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym
6.       
5.02.2007r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2007 rok
7.       
9.02.2007r.
zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Kędzierzyn-Koźle na 2007 rok [zał]
8.       
9.02.2007r.
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 2353 o powierzchni 0,2673 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w rejonie ul. Raciborskiej i ul. Cmentarnej w obrębie Koźle
9.       
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Dr. Wojciecha Czerwińskiego 4/II wraz z przynależnym gruntem
 
10.  
9.02.2007r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej części działki nr 1046/4, położonej w obrębie Kłodnica, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości
11.  
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 716/4, 716/10, 716/16, 675/10 stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Ligonia 1-5, 7-9, 11-15, 23-25, zgodnie z złączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
12.  
9.02.2007r.
wyrażenia zgody na podział działek nr 1117/6, 118/3, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy ul. Jasnej 3, zgodnie z złączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
13.  
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki 1616 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
14.  
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki 805 stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
15.  
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki 1077 oraz działki 1080, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
16.  
9.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 1549/10 k.m.7,
położonej w obrębie Koźle przy ul. (…)*, stanowiącej własność (…)*
17.  
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia, w drodze zamiany za działkę nr 1719/1 k.m.8 o pow. 0,0047 ha położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zygmunta Krasińskiego, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1713/3 k.m. 8 o pow. 0,0329 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Zygmunta Krasińskiego, stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle
18.  
9.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia, w drodze zamiany za działkę nr 1494/5/1 k.m.7 o pow. 0,0198 ha położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stolarskiej, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1494/8, 1494/9, 1494/14 k.m. 7 o łącznej pow. 0,0273 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Stolarskiej, stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle
19.  
9.02.2007r.
w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenie tymczasowe położonego przy ul. Dzierżonia 6/4. w Kędzierzynie-Koźlu
20.  
9.02.2007r.
w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny na czas nieokreślony położony przy ul. 1 Maja 1b/2 w Kędzierzynie-Koźlu
21.  
9.02.2007r.
w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2007 rok oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu
 
22.  
9.02.2007r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2007 rok [zał]
23.  
9.02.2007r.
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2007 rok
24.  
9.02.2007r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2007 rok
25.  
9.02.2007r.
w sprawie ustalenia bazowych stawek czynszu najmu 1m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle za okres 1 miesiąca
26.  
15.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki Nr 647/188 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego – Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
27.  
15.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 647/176 stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego – Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
28.  
15.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działek nr 647/174 i 647/187 stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego – Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
29.  
15.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działek nr 647/169 i 647/185 stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego – Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
30.  
15.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działek nr 647/175 i 647/189 stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego – Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
31.  
15.02.2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 1502/22 k.m.7,
położonej w obrębie Koźle przy ul.(…)*, stanowiącej własność Skarbu
Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym
(…)* w ½ części oraz (…)* w ½ części
32.  
15.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 2176/24 i nr 2176/20 k.m. 8, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Malinowej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcja podziału
33.  
15.02.2007r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Przyjaźni [zał]
34.  
15.02.2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działek nr 635/22 i nr 641/1 k.m. 8, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn, przy ul. Kościuszki, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcja podziału
35.  
15.02.2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szymanowskiego 47 [zał]
36.  
15.02.2007r.
w sprawie stanowisk w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych
37.  
15.02.2007r.
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niejawnej zgromadzonej w kancelarii tajnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
38.  
22.02.2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
39.  
22.02.2007r.
w sprawie udzielenia pani Barbarze Korotusz - dyrektorowi jednostki budżetowej Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy Kędzierzyn-Koźle
40.  
22.02.2007r.
w sprawie udzielenia panu Mieczysławowi Dąbrowskiemu - dyrektorowi jednostki budżetowej Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu gminy Kędzierzyn-Koźle
41.  
22.02.2007r.
w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego położonego przy ul. B. Chrobrego 3/8 o powierzchni użytkowej 9,01 m2 przeznaczonego do oddania w najem na czas nieokreślony z mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
42.  
22.02.2007r.
w sprawie ustalenia planu wewnętrznych audytów jakościowych w ramach systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle    w 2007r.
 
Część III rejestru została zakończona na pozycji 42.
 
W miesiącu lutym 2007r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał 42 zarządzeń.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: luty 2007 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-03-09 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:01:50 
Statystyki  »   Szczegóły  »