ZPM - marzec 2007
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
 
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część IV
 
daty skrajne: od 1 marca do 31 marca 2007r.
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
 
-1-
-2-
-3-
-4-
1.     
1 marca 2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” – Barbarze Kropacz-Mrożek do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, w zakresie zarządu mieniem Gminy.
2.     
1 marca 2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Składowiska Odpadów – Krzysztofowi Ważnemu do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, w zakresie zarządu mieniem Gminy.
3.     
1 marca 2007r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Zakładu Cmentarnego – Piotrowi Pabisowi do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, w zakresie zarządu mieniem Gminy.
4.     
1 marca 2007r.
w sprawie nadania „Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, prowadzonego przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle” [zał]
5.     
1 marca 2007r.
w sprawie uzupełnienia załącznika do zarządzenia nr 117/BIO/07 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie stanowisk w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych.
6.     
1 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynku przy ul. Elsnera 1-7.
7.     
1 marca 2007r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ul. Stanisława Wyspiańskiego
 
8.     
1 marca 2007r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Cisowa przy ul. Wakacyjnej i Letniej
 
9.     
1 marca 2007r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Cisowa przy ul. Aleksandra Fredry
10.  
1 marca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego oraz listy osób oczekujących na zamianę lokalu [zał1], [zał2], [zał3]
11.  
6 marca 2007r.
w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny
ze względu na jego niski standard położonego przy ul. Kościuszki 71/1 w Kędzierzynie-Koźlu
12.  
6 marca 2007r.
projekt zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007r.
13.  
6 marca 2007r.
projekt zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007r.
14.  
13 marca 2007r.
w sprawie odwołania Pani Aurelii Stępień z zajmowanego stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
15.  
13 marca 2007r.
w sprawie powierzenia Pani Danucie Pustelnik pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
16.  
13 marca 2007r.
w sprawie udzielenia Pani Danucie Pustelnik pełniącej obowiązki dyrektora jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle
17.  
13 marca 2007r.
w sprawiesprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2006 [sprawozdanie opisowe] [zał1], [zał2], [zał2Rb], [zał3], [zał4], [zał5], [zał6], [zał7], [zał8_1, zał8_2], [zał9], [zał10,10a,11], [zał12], [MBP1], [MBP2], [MOK1], [MOK2], [MOK3], [MOK4], [MOK5], [MOK6],
18.  
13 marca 2007r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
19.  
13 marca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1933/18, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału
20.  
13 marca 2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 1507/33 k.m.7, położonej w obrębie Koźle przy ul.(…)*, stanowiącej własność (…)
21.  
13 marca 2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 647/155 k.m. 4, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Państwowego – Stocznia Koźle w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu
22.  
13 marca 2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 647/15 k.m.4
stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu
wieczystym (…)*
23.  
13 marca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia, w drodze zamiany na działkę nr 1725/1 k.m.8 o pow. 0,0042 ha położoną w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Krasińskiego, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1713/10 k.m.8 o pow. 0,0269 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
24.  
13 marca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia nieruchomości oznaczonej nr 496/4 położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Kozielskiej obręb Kędzierzyn
25.  
13 marca 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia nieruchomości oznaczonej nr 2226/25 położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Dunajewskiego, obręb Koźle
26.  
13 marca 2007r.
w sprawie powierzenia pani Barbarze Sterczewskiej pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz udzielenia jej pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy
27.  
22 marca 2007r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007
28.  
22 marca 2007r.
w sprawie przekazania Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r. i w dniu 26 listopada 2006r. w celu ich dalszego przechowywania lub zniszczenia.
29.  
22 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmujących lokale użytkowe (garaże) położone w kompleksach garażowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej, Powstańców I, Gliwickiej, Koszykowej i Głubczyckiej, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym [zał]
30.  
22 marca 2007r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 742/7 k.m.6,
położonej w obrębie Kłodnica przy ul. (…)*, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym (…)*
31.  
22 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości – mieszkania oznaczonego nr 6 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym, położonego w budynku przy ul. Arki Bożka 2-4
32.  
26 marca 2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na stanowisko Rzecznika Prasowego – Asystenta Prezydenta w Urzędzie
 
33.  
26 marca 2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na dwa stanowiska ds. mieszkaniowych w Wydziale Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
34.  
26 marca 2007r.
w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania komisji ds. zaopiniowania kandydatów na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych w Wydziale Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
35.  
28 marca 2007r.
w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji otrzymanych ze środków Budżetu Państwa i z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenia osób odpowiedzialnych za ich rozliczenie
36.  
28 marca 2007r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
37.  
28 marca 2007r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2007.
38.  
 
28 marca 2007r.
sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa
pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia udziału wynoszącego 1/10 część w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1724/6 k.m.7, położonej w obrębie Kędzierzyn przy ul. (…)*, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn – Koźle, należącego do (…)*
39.  
28 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu   nieruchomości    przeznaczonej do   sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku
przy ulicy Krasickiego 6. [zał]
40.  
28 marca 2007r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Jasnej.
 
Część IV rejestru została zakończona na pozycji 40.
 
W miesiącu lutym 2007r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał 40 zarządzeń.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: ZPM - marzec 2007 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-04-03 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:02:39 
Statystyki  »   Szczegóły  »