To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-06-02
Administrator systemu

Lokalny Program Rewitalizacji

Nierównomierny rozwój poszczególnych obszarów miejskich zmniejsza potencjał gospodarczy całego miasta. Dlatego aby nie zakłócać harmonijnego rozwoju jednostki urbanistycznej należy dążyć do ograniczania koncentracji problemów gospodarczych, przestrzennych i społecznych w jednym punkcie .

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest dokumentem, który w swoim zakresie zawiera szczegółową analizę sytuacji społecznej, gospodarczej i ekonomicznej miasta, gdzie na podstawie przyjętych kryteriów wyznacza się obszar szczególnie zagrożony i zmarginalizowany, który zostanie poddany działaniom rewitalizacyjnym. Rzetelne wyznaczenie tego obszaru jest bardzo istotne, gdyż projekty realizowane w ramach LPR nie będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach pozostałych Osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007¬2013 (RPO WO 2007-2013).

Idea rewitalizacji polega na pobudzeniu rozwoju gospodarczego, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjne zdegradowanego obszaru jak również na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Kompleksowość planowanych do przeprowadzenia projektów stanowi klucz do faktycznego i długotrwałego wyjścia wyznaczone obszaru z sytuacji kryzysowej.

Pobierz cały dokument w formacie .pdf