To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-06-03
Administrator systemu

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dzieci i młodzież z upośledzeniem głębokim), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  Wniosek mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne

Warunki uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne: – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie większa niż 351 zł netto, – zamieszkanie na terenie miasta.

Formy stypendium szkolnego:

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników;
 3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 4. W formie świadczenia pieniężnego.

Wnioski można pobrać:

 • w każdej szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie miasta,
 • Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
  ul. Reja 2a
  47-220, Kędzierzyn-Koźle

Miejsce składania wniosków:

 1. Sekretariat szkoły, do której uczeń uczęszcza – dotyczy szkół na terenie miasta;
 2. Dla uczniów i słuchaczy uczęszczających do szkół poza Kędzierzynem-Koźlem:
  a) Pocztą na adres:
  Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
  ul. Reja 2a
  47-220, Kędzierzyn-Koźle
  b) Osobiście – Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle
  ul. Reja 2a
  47-220, Kędzierzyn-Koźle

Termin składania wniosków:

 • do 15 września każdego roku dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • do 15 października każdego roku dla słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zajścia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć zdarzenie niezależne od woli człowieka, spowodowane przyczyną zewnętrzną, jak działanie sił przyrody lub innego człowieka, nie przewidywane przez poszkodowanego albo z przyczyn tkwiących w organizmie człowieka. Zdarzeniem losowym nie jest rozwiązanie stosunku pracy. Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować jako bezrobotna, uzyskać pomoc w ośrodku pomocy społecznej lub wystąpić o przyznanie stypendium szkolnego dla swojego dziecka.

Terminy i miejsce składania wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składać należy w okresie do 2 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle (adres podany jest powyżej) wraz z opinią dyrekcji szkoły ucznia oraz z załącznikami uzasadniającymi znajdowanie się ucznia przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wnioski o zasiłek szkolny można pobrać w tych samych miejscach co wnioski o stypendium szkolne.

Procedury załatwiania spraw: