To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2012-12-27 07:30:44
Jarosław Jurkowski

Indywidualizacja nauczania w Kędzierzynie-Koźlu

W jedenastu szkołach podstawowych w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęły się zajęcia nadobowiązkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” uzyskał ponad 600 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych. Dodatkowe zajęcia objęły 484 uczniów z klas I-III.

- Celem projektu jest wspomaganie szkół w procesie edukacji. Uwzględnia on indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem w materiały i sprzęt specjalistyczny. Jestem pewna, że udział uczniów w tych dodatkowych zajęciach korzystnie wpłynie na ich rozwój, a także efekty uczenia się – mówi Katarzyna Dysarz, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, który jest pomysłodawcą i realizatorem projektu.

W ramach projektu nauczyciele podstawówek realizują dodatkowe zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w matematyce, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, terapeutyczne zajęcia z elementami terapii biofeedback. Są także zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych takie jak: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne czy zajęcia z języka angielskiego.

- Projekt indywidualizacji nauczania w kl. I-III jest elementem reformy programowej. Swoim zakresem obejmuje podstawowe działania związane z wdrożeniem nowej podstawy programowej zawierającej indywidualizację jako sposób współpracy z uczniami klas I-III – poinformowała Katarzyna Dysarz.

Nauczyciele są zgodni, iż taka forma nauczania jest bardzo potrzebna we wczesnym etapie edukacji, natomiast duże zaangażowanie uczniów podczas lekcji, które rozpoczęły się z początkiem grudnia, dowodzi, że są one interesujące i atrakcyjne. Dają także wiele radości dzieciom, ponieważ umożliwiają im pokonywanie własnych słabości i ograniczeń.

- Dzięki udziałowi w projekcie nasze szkoły wzbogaciły ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z klas młodszych, obejmując szczególną opieką uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia, ale także tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Cieszymy się, że w ramach projektu szkoły pozyskają również nowe pomoce dydaktyczne, które niewątpliwie wzbogacą i uatrakcyjnią prowadzone z dziećmi zajęcia – podkreśliła Katarzyna Dysarz.

Umowę na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” gmina Kędzierzyn-Koźle podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Przygotował: Michał Chloupek, MZOiW