To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2015-04-29 10:17:45
Jarosław Jurkowski

Radni podyskutują o działalności samorządów osiedlowych

Dziś (29 kwietnia) po raz kolejny spotka się Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle. Jednym z punktów obrad jest sprawozdanie z działalności rad osiedli. Rajcy będą też oceniać zasoby miejskiej pomocy społecznej.

Będzie również mowa o inwestycjach miejskich, ich harmonogramie i kosztach. Radni wysłuchają także kilku sprawozdań: za 2014 rok z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 dla gminy Kędzierzyn-Koźle, z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015 dla gminy Kędzierzyn-Koźle oraz z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2011-2015 za 2014 rok.

Po sprawozdaniach przyjdzie czas na stanowienie prawa lokalnego. Głosowane będą m.in. projekty uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty użytkownikom wieczystym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  • zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  • zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej;

Obrady rozpoczną się o godz. 15. Będzie je można śledzić przez Internet pod adresem: http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=62281.