To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2015-09-24 13:25:30
Jarosław Jurkowski

Samorząd województwa czeka na informacje

Aktualnie obowiązujący „Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017” (przyjęty do realizacji uchwałą sejmiku województwa opolskiego z 28 sierpnia 2012 r. nr XX/271/2012 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017”) podlega aktualizacji.

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 będzie opisywał aktualny stan gospodarki odpadami w województwie, a także będzie stanowić podstawę do ustalenia hierarchii ważności i harmonogramu wykonania poszczególnych działań mających na celu wywiązanie się z obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami nałożonych przez Unię Europejską oraz do kwalifikowania poszczególnych zadań do wsparcia finansowego.

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego będzie zawierał: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028.

Zarząd województwa opolskiego zwraca się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych, przedsiębiorstw, osób prywatnych i organizacji o zgłaszanie informacji dot. przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami realizowanych na terenie województwa opolskiego, które po szerokiej analizie systemu gospodarki odpadami będą mogły zostać wpisane do Planu inwestycyjnego. Zgłoszeniu podlegają dane o przedsięwzięciach zaplanowanych do wybudowania w przyszłości oraz instalacje, których proces inwestycyjny już się rozpoczął.

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.opolskie.pl w zakładce Rozwój regionalny » Realizowane programy i strategie sektorowe » Ochrona Środowiska » Opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 » Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć (2015 r.) Zainteresowanych zgłaszaniem informacji do aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego prosi się o przesłanie wypełnionych formularzy w formie papierowej (podpisanych przez upoważnione osoby) do 2 października na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Ochrony Środowiska, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: m.wroniecki@opolskie.pl