To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-01-28 07:36:16
Jarosław Jurkowski

Chrząszcz sponsorem parku

Ponad 1,1 mln zł dofinansowania otrzyma gmina Kędzierzyn-Koźle na przeobrażenie liczącego ponad 30 hektarów parku w Sławięcicach. Teren ten jest cenny przyrodniczo przede wszystkim w związku z obecnością niepozornego chrząszcza - pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), objętego na terenie Polski ścisłą ochroną gatunkową.

Realizacja projektu ma stworzyć warunki do ochrony i rozwoju jego populacji, a zarazem pozwolić mieszkańcom na korzystanie z parku w taki sposób, żeby móc swobodnie podglądać przyrodę, w jak najmniejszym stopniu zakłócając jej funkcjonowanie. Przeprowadzona na początku projektu inwentaryzacja przyrodnicza, pozwoli na pozyskanie szczegółowych danych, w oparciu o które będzie możliwe sporządzenie planu ochrony bioróżnorodności oraz opisów lokalizacji gatunków chronionych. To z kolei umożliwi zaplanowanie optymalnych działań ochronnych. W oparciu o zgromadzone materiały powstanie też publikacja popularnonaukowa.

Aby zapewnić rodzimym gatunkom najkorzystniejsze warunki do rozwoju, zaplanowano również usunięcie obcych gatunków inwazyjnych, połączone z pielęgnacją istniejących roślin oraz nasadzeniami rodzimych krzewów i bylin. W projekcie uwzględniono również ochronę istniejących oraz wyznaczenie nowych pomników przyrody. Ścieżki w parku zostaną wytyczone tak, aby ograniczyć presję ludzką na siedliska i gatunki chronione, a z drugiej strony pozwolić odwiedzającym na edukację przyrodniczą.

Wszelkie prace w ramach projektu będą realizowane w zgodzie ze wskazaniami konserwatora zabytków, aby walory przyrodnicze i układ pierwotnego założenia nie zostały zaburzone. Całkowity koszt projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach” oszacowano na ponad 1,5 mln złotych.

Park w Sławięcicach powstał w XVIII w. jako założenie ogrodowe w stylu naturalistycznym w celu wyeksponowania naturalnych walorów krajobrazowych terenu. W jego obrębie znajdują się liczne okazy wiekowych i okazałych drzew, w tym cztery pomniki przyrody, a także siedliska czosnku niedźwiedziego. Żyje tu wiele gatunków chronionych ptaków, a w przepływającej przez park rzece Kłodnicy żeruje bóbr europejski.

W ramach tej samej osi priorytetowej „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie uzyskały też trzy inne projekty, o których informacje można znaleźć poniżej.

Do pobrania: