To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2016-02-25 09:14:38
Jarosław Jurkowski

Subregion: kryteria w RPO WO są błędne!

Samorządy subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego uważają, że kryteria podziału środków przyjęte w ramach dwóch poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zostały źle wybrane. Skierowały w tej sprawie protest do marszałka województwa Andrzeja Buły, domagając się, aby przy podziale uwzględniano gęstość zaludnienia i rzeczywiste zanieczyszczenie powietrza. Treść protestu poniżej.

Pan
Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

PROTEST OTWARTY
W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły z dnia 21 stycznia 2016 roku o sygn. DPO-I.430.3.72.2015.PG informującego o negatywnym stanowisku w sprawie zmiany kryteriów w ramach poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych oraz 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020, reprezentując Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki zgłaszamy protest od podjętego rozstrzygnięcia.

UZASADNIENIE
1. Kryterium I podziału środków dla poddziałania 3.1.1 i 3.2.1: liczba ludności ogółem
Przyjęta metodyka podziału środków finansowych w oparciu o liczbę ludności zamieszkującej dany subregion województwa opolskiego jest sprzeczna z „Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013 r.

Obowiązujący akt prawny w podrozdziale 3.6, strona 56 stanowi, że „Najbardziej narażone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów zielonych, dużą gęstością zaludnienia oraz wysokim natężeniem ruchu komunikacyjnego, czyli tereny miejskie”.

Z uwagi na powyższe wnosimy o korektę kryterium I podziału środków dla poddziałania 3.1.1 i 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, zastępując liczbę ludności ogółem liczbą gęstości zaludnienia obszaru.

2. Przyjęcie przez IZ RPO WO 2014-2020 metodyki podziału środków dla poddziałań związanych z ograniczeniem niskiej emisji w miastach subregionalnych na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest błędem.

Obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych wyznaczane są wokół miast liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców. Co do zasady powinny one stanowić obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Liczba mieszkańców ogółem stanowi tutaj jeden z kilku wskaźników delimitacji istotny dla zagadnień społeczno-gospodarczych i przestrzennych, nie zaś niskiej emisji. Interwencję służącą poprawie jakości powietrza atmosferycznego należy kierować do obszarów charakteryzujących się największą gęstością zaludnienia i zabudowy. Potwierdza to RPO WO 2014-2020, który wśród przykładów przedsięwzięć objętych wsparciem wymienia inwestycje w centrach miast i miejski transport publiczny.

Gęstość zaludnienia ma wreszcie kluczowy wpływ na efekty zdrowotne w populacji zamieszkującej obszar. Według zaproponowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego algorytmu podziału środków można dojść do wniosku, iż Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki na tle pozostałych subregionów charakteryzuje się najczystszym powietrzem w województwie. Tymczasem analiza pomiarów wskazuje niepodważalną i wiodącą rolę obszaru w statystykach przekroczeń dopuszczalnych norm. Z racji uprzemysłowienia, gęstości zaludnienia oraz urbanizacji Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki należy do obszaru o antropopresji mającej zasadniczy wpływ na środowisko przyrodnicze województwa opolskiego. Ponadto teren subregionu narażony jest na adwekcję zanieczyszczeń z ościennych ośrodków takich jak Zdzieszowice oraz miasta województwa śląskiego i Republiki Czeskiej.

Dlatego kierowani troską o zdrowie mieszkańców wnosimy o przyjęcie argumentów zawartych w uzasadnieniu niniejszego protestu, dzięki którym możliwy będzie zrównoważony rozwój województwa opolskiego.

Do wiadomości
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Pan Antoni Duda
 2. Pan Ryszard Galla
 3. Pan Paweł Grabowski
 4. Pan Patryk Jaki
 5. Pani Katarzyna Czochara
 6. Pan Leszek Korzeniowski
 7. Pan Tomasz Kostuś
 8. Pan Rajmund Miller
 9. Pan Janusz Sanocki
 10. Pan Ryszard Wilczyński
 11. Pan Witold Zembaczyński
 12. Pan Jerzy Żyżyński

Senatorowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Pan Jerzy Czerwiński
 2. Pan Grzegorz Peczkis
 3. Pan Piotr Wach

Ministrowie:

 1. Pan Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju
 2. Pan Jan Szyszko - Minister Środowiska

Media

Do pobrania: